คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
ghost = ผี
bat = ค้างคาว
pumpkin = ฟักทอง
bag of candy = ถุงลูกอมลูกกวาด
mummy = ผีมัมมี่
Frankenstein = ผีแฟรงเก้นสไตล์
spider web = ใยแมงมุม
candy = ลูกกวาด
owl = นกฮูก
scarecrow = หุ่นไล่กา
vampire = แวมไพร์ ผีดูดเลือด
haunted house = บ้านผีสิง
witch = แม่มด
tombstone = ศิลาหน้าหลุมฝังศพ
Jack o’ lantern = ตะเกียงฟักทอง
cauldron = หม้อต้มขนาดใหญ่
broom = ไม้กวาด
skeleton = โครงกระดูก
spider = แมงมุม
black cat = แมวดำ
costumes = เครื่องแต่งกาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC
Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
address ad·dress /əˈdres, ˈaˌdres [VT] ปราศรัย Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
affiliate af·fil·i·ate /əˈfilēˌāt [N] บริษัทในเครือ
attend at·tend /əˈtend [VT] เข้าร่วม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
attract at·tract /əˈtrakt [VT] ดึงดูดความสนใจ
cancellation can·cel·la·tion /ˌkansəˈlāSHən [N] การยกเลิก
gather gath·er /ˈgaT͟Hər [VT] รวมความคิด [VI] ชุมนุม
hold hold /hōld [VT] จัดเตรียม [N] การควบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
location lo·ca·tion /lōˈkāSHən [N] ตำแหน่งที่ตั้ง
productive pro·duc·tive /prəˈdəktiv/ [ADJ] ที่อุดมสมบูร
session ses·sion /ˈseSHən [N] การประชุม

เรียบเรียง: Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดหมวด ธุรกิจ เกี่ยวกับ การเจรจา ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
accommodate ac·com·mo·date /əˈkäməˌdāt [VT] จัดที่อยู่ให้ [VI] บรรลุข้อตกลง
afford af·ford /əˈfôrd [vi,vt] พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
aggressive ag·gres·sive /əˈgresiv [ADJ] ก้าวร้าว [ADJ] มั่นใจ
apprehensive ap·pre·hen·sive /ˌapriˈhensiv [ADJ] สามารถเข้าใจได้เร็ว [ADJ] ประหวั่น
bargain bar·gain /ˈbärgən [N] การต่อรอง,[VT] แลกเปลี่ยน
compromise com·pro·mise /ˈkämprəˌmīz [N] การประนีประนอม[VI] ประนีประนอม
concede con·cede /kənˈsēd [VT] ยอมรับ, ยินยอม
consider con·sid·er /kənˈsidər [VT] พิจารณา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
delicate del·i·cate /ˈdelikət [ADJ] ละเอียดอ่อน
offer of·fer /ˈôfər [VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา [N] ข้อเสนอ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
offset off·set /ˈôfˌset [N] สิ่งชดเชย [VT] ชดเชย
strong strong /strôNG [ADJ] แข็งแรง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
commercial com·mer·cial /kəˈmərSHəl [N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ,[ADJ] เกี่ยวกับการค้า
compare com·pare /kəmˈpe(ə)r [VI] เปรียบเทียบ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Direct marketing dir¦ect mar¦ket|ing [N]การตลาดขายตรง
distribution dis·tri·bu·tion /ˌdistrəˈbyo͞oSH(ə)n [N] การแจกจ่าย
distributor dis·trib·u·tor /dəˈstribyədər [N] ผู้ค้าส่ง
fair trade fair trade [N] การค้าขายโดยขอบธรรม
hook hook /ho͝ok [N] ที่เกี่ยวกับ [VT] เกี่ยว
market mar·ket /ˈmärkət [N] ตลาด [VT] ขาย Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
merchandising mer·chan·dis·ing /ˈmərCHənˌdīziNG [N] การขายสินค้า
merchandise mer·chan·dise /ˈmərCHənˌdīz [N] สินค้า [VT] ค้าขาย
primarily pri·ma·ri·ly /ˌprīˈmerəlē [ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน
reputation rep·u·ta·tion /ˌrepyəˈtāSH(ə)n [N] ชื่อเสียง
satisfaction sat·is·fac·tion /ˌsadəsˈfakSH(ə)n [N] ความพอใจ
strategy strat·e·gy /ˈstradəjē [N] แผนการ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

ทำบุญ = make merit
ใส่บาตร = offer food to the monk(s)
บาตรพระ = alms bowl
Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

Butter knife = มีดปาดเนย
Bread plate = เบรดจานใส่ขนมปัง
Water goblet = แก้วน้ำเปล่า
Dessert spoon and fork = ช้อนและส้อมสำหรับขนมหวาน
Red wine glass = แก้วไวน์แดง
White wine glass = แก้วไวน์ขาว
Napkin = ผ้าเช็ดปาก
Salad fork = ส้อมสลัด
Dinner fork = ส้อม
Salad plate = จานสลัด
Dinner plate = จาน
Dinner knife = มีด
Salad knife = มีดสลัด
Dinner spoon = ช้อน
Soupspoon = ช้อนซุป

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

คำศัพท์อังกฤษ-อเมริกัน (British English-American English)

คำศัพท์อังกฤษ-อเมริกัน (British English-American English)

British English
American English
accommodation
accommodations
action replay
instant replay
aerofoil
airfoil
aeroplane
airplane
agony aunt
advice columnist
Allen key
Allen wrench
aluminium
aluminum
aniseed
anise
anticlockwise
counterclockwise
articulated lorry
tractor-trailer
asymmetric bars
uneven bars
aubergine
eggplant
baking tray
cookie sheet
bank holiday
legal holiday
beetroot
beet(s)
bill
check
biscuit
cookie; cracker
black economy
underground economy
blanket bath
sponge bath
blind
(window) shade
block of flats
apartment building
boiler suit
coveralls
bonnet (of a car)
hood
boob tube
tube top
boot (of a car)
trunk
bottom drawer
hope chest
bowls
lawn bowling
braces
suspenders
brawn (the food)
headcheese
breakdown van
tow truck
breeze block
cinder block
bridging loan
bridge loan
bumbag
fanny pack
candyfloss
cotton candy
car park
parking lot
casualty
emergency room
catapult
slingshot
central reservation
median strip
chemist
drugstore
chips
French fries
cinema
movie theater; the movies
cling film
plastic wrap
common seal
harbor seal
consumer durables
durable goods
cornflour
cornstarch
cos (lettuce)
Romaine
cot
crib
cot death
crib death
cotton bud
cotton swab
cotton wool
absorbent cotton
council estate
(housing) project
courgette
zucchini
court card
face card
crash barrier
guardrail
crisps
chips; potato chips
crocodile clip
alligator clip
cross-ply
bias-ply
crotchet (music)
quarter note
current account
checking account
danger money
hazard pay
demister (in a car)
defroster
dialling tone
dial tone
diamante
rhinestone
double cream
heavy cream
draughts (game)
checkers
drawing pin
thumbtack
dressing gown
robe; bathrobe
drink-driving
drunk driving
drinks cupboard
liquor cabinet
drinks party
cocktail party
driving licence
driver’s license
dual carriageway
divided highway
dummy (for a baby)
pacifier
dust sheet
drop cloth
dustbin
garbage can
earth (electrical)
ground
engaged (of a phone)
busy
estate agent
real estate agent, realtor (trademark)
estate car
station wagon
ex-directory
unlisted
faith school
parochial school
financial year
fiscal year
fire brigade/service
fire company/department
first floor
second floor
fish finger
fish stick
fitted carpet
wall-to-wall carpeting
flannel
washcloth
flat
apartment
flexitime
flextime
flick knife
switchblade
flyover
overpass
football
soccer
footway
sidewalk
fringe (hair)
bangs
full board (in hotels)
American plan
full stop (punctuation)
period
garden
yard; lawn
gearing (finance)
leverage
gear lever
gearshift
goods train
freight train
greaseproof paper
wax paper/waxed paper
green fingers
green thumb
grill (noun)
broiler
grill (verb)
broil
ground floor
first floor
groundsman
groundskeeper
hairslide
barrette
hatstand
hatrack
hen night
bachelorette party
hire purchase
installment plan
hoarding
billboard
hob
stovetop
holdall
carryall
holiday
vacation
holidaymaker
vacationer
homely
homey
hosepipe
(garden) hose
in hospital
in the hospital
hot flush
hot flash
housing estate
housing development
hundreds and thousands
sprinkles (for ice cream)
ice lolly
Popsicle (trademark)
icing sugar
confectioners’ sugar
indicator (on a car)
turn signal
inside leg
inseam
jelly babies
jelly beans
Joe Bloggs
Joe Blow
Joe Public
John Q. Public
jumble sale
rummage sale
jump lead
jumper cable
jumper
sweater
junior school
elementary school
kennel
doghouse
ladybird
ladybug
a lettuce
a head of lettuce
level crossing
grade crossing
lift
elevator
lolly
Popsicle (trademark)
lollipop lady (or man)
crossing guard
loo (toilet)
john
loose cover
slipcover
lorry
truck
loudhailer
bullhorn
low loader
flatbed truck
lucky dip
grab bag
luggage van
baggage car
maize
corn
mangetout
snow pea
market garden
truck farm
marshalling yard
railroad yard
maths
math
metalled road
paved road
milometer
odometer
minim  (music)
half note
mobile phone
cell phone
monkey tricks
monkeyshines
motorway
expressway; highway
mum/mummy
mom/mommy
nappy
diaper
needlecord
pinwale
newsreader
newscaster
noughts and crosses
tic-tac-toe
number plate
license plate
off-licence
liquor store; package store
opencast mining
open-pit mining
ordinary share
common stock
oven glove
oven mitt
paddling pool
wading pool
paracetamol
acetaminophen
parting (in hair)
part
patience
solitaire
pavement
sidewalk
pay packet
pay envelope
pedestrian crossing
crosswalk
peg
clothespin
pelmet
valance
petrol
gas; gasoline
physiotherapy
physical therapy
pinafore dress
jumper
plain chocolate
dark chocolate
plain flour
all-purpose flour
polo neck
turtleneck
positive discrimination
reverse discrimination
postal vote
absentee ballot
postbox
mailbox
postcode
zip code
potato crisp
potato chip
power point
electrical outlet
pram
baby carriage; stroller
press stud
snap
press-up
pushup
private soldier
GI
public school
private school
public transport
public transportation
punchbag
punching bag
pushchair
stroller
pylon
utility pole
quantity surveyor
estimator
quaver (music)
eighth note
queue
line
racing car
race car
railway
railroad
real tennis
court tennis
recorded delivery
certified mail
registration plate
license plate
remould (tyre)
retread
reverse the charges
call collect
reversing lights
back-up lights
right-angled triangle
right triangle
ring road
beltway
room only
European plan
roundabout (at a fair)
carousel
roundabout (in road)
traffic circle
rowing boat
rowboat
sailing boat
sailboat
saloon (car)
sedan
sandpit
sandbox
sandwich cake
layer cake
sanitary towel
sanitary napkin
self-raising flour
self-rising flour
semibreve (music)
whole note
semitone (music)
half step
share option
stock option
shopping trolley
shopping cart
show house/home
model home
silencer (on a car)
muffler
silverside
rump roast
skeleton in the cupboard
skeleton in the closet
skimmed milk
skim milk
skipping rope
jump rope
skirting board
baseboard
sledge
sled
sleeper
railroad tie
sleeping partner
silent partner
slowcoach
slowpoke
snakes and ladders
chutes and ladders
solicitor
lawyer
soya/soya bean
soy/soybean
splashback
backsplash
spring onion
green onion
stag night
bachelor party
Stanley knife
utility knife
starter
appetizer
state school
public school
storm in a teacup
tempest in a teapot
surtitle
supertitle
swede
rutabaga
sweet(s)
candy
takeaway (food)
takeout; to go
taxi rank
taxi stand
tea towel
dish towel
terrace house
row house
tick
check mark
ticket tout
scalper
tights
pantyhose
timber
lumber
titbit
tidbit
toffee apple
candy apple
touch wood
knock on wood
trade union
labor union
trading estate
industrial park
trainers
sneakers
tram
streetcar; cable car
transport cafe
truck stop
trolley
shopping cart
twelve-bore
twelve-gauge
unalike
unlike
underground
subway
vacuum flask
thermos bottle
verge (of a road)
shoulder
vest
undershirt
veterinary surgeon
veterinarian
wagon (on a train)
car
waistcoat
vest
walking frame
walker
wardrobe
closet
water ice
Italian ice
weatherboard
clapboard
white coffee
coffee with cream
white spirit
mineral spirits
wholemeal bread
wholewheat bread
windcheater
windbreaker
windscreen
windshield
wing (of a car)
fender
worktop
countertop
Yale lock
cylinder lock
zebra crossing
crosswalk
zed (letter Z)
zee
zip
zipper

ที่มา: www.oxforddictionaries.com/words/british-and-american-terms,

www.bg-map.com/us-uk.html

21 เครื่องมือดิจิตอลช่วยในการสร้างคำศัพท์

1.  Lingro

Lingro is a cool tool for both the “wow” factor and for its usefulness. Simply type in a website address on the Lingro website and it instantly turns the website into a clickable dictionary that translates text in 12 languages. Lingro hides in the background until students need it. To use, students simply click on any word and several definitions of the word are instantly displayed. I could see this as very useful tool for just-in-time support forEnglish language learners.

2. Lexipedia

Looking for a visual thesaurus? Then Lexipedia is for you. Simple to use. Just type in any word and Lexipedia instantly displays the target word along with other words. It also color-codes the words by both parts of speech and relationships. As you hover over a word, a complete definition is displayed.

Shahi

“Jetty” as defined by Shahi

3. Shahi

Shahi, as described on the website, is a visual dictionary that combines Wiktionary content with Flickr images, and more! An absolute new favorite for me. Besides serving as anonlinguistic tool, I can also see this as a very useful tool for English language learners.

4. Snappy Words

Similar to Lexipedia, Snappy Words is another visual thesaurus. Teachers may want to introduce several of the thesaurus tools and allow students to select which works best for them. The visually sparse, cleaner display of Lexipedia works better for me.

5. Visual Dictionary Online

Check out Webster’s visual dictionary which is simple to use. Type in a single word or choose a theme that also includes many sub-categories from which to choose. Even though Webster’s is simple to use, there is a downside to this tool. After typing in a word search, 4 or 5 Google ads quickly appear above the definitions. Distracting. Yuk. It’s so clunky I almost didn’t include this tool.

6. Word Hippo

An all-in-one reference tool, Word Hippo does the following: defines a word, provides a meaning, provides a word that is opposite, pronounces a word, provides rhyming words, places the word in many different contexts, and translates the word. Whew! That’s a lot.

7. Wordnik.com

Wordnik has the look and feel of a traditional dictionary with a twist. Along with the definition, students can see images related to the word, hear related sounds, and even see tweets with the target word highlighted. The “related words” feature is particularly helpful. Wordnik also features a “Word of the Day,” “Random Words,” and pronunciations of words.

8. Your Dictionary

Your Dictionary bills itself as providing simple, straightforward definitions and the easiest-to-use online dictionary. That’s about right. Sometimes simple is good. In addition to providing a definition, Your Dictionary also includes a thesaurus and places the word in varied sentence examples.

9. MathWords

Math Dictionary

Math Dictionary for Kids

Math Words is a simple-to-use online dictionary specifically for math terms and formulas. This dictionary appears most appropriate for intermediate and secondary students.

10. A Math Dictionary for Kids

A kid-friendly math dictionary. I like the simple, bright appearance that includes visual examples of each term. This math dictionary seems to be appropriate for elementary students.

Word Clouds

Wordle

Word Cloud created by Wordle

11.   Wordle

Type (or copy & paste) in a chunk of text or individual words and Wordle generates a word cloud of the key vocabulary based on word frequency. Wordle can also be used for many varied purposes – check out these 52 ideas for using Wordle to support learning.

12.  WordSift

Similar to Wordle, students type (or copy & paste) in a piece of text and WordSift sorts the text based on word frequency.  The visual thesaurus that displays beneath the words is a nice addition in WordSift. With the visual thesaurus, students immediately see how words are grouped semantically. A useful addition, I think.

13. Tagxedo

Tagxedo is a word cloud app with style! Tagxedo provides a good deal of customization for users. For exampleif teachers or students want to create a word cloud in a shape such as the apple shown above, then Tagxedo is the right tool for the job. For younger students, Wordle is much more straightforward to use; however, older students will love the customization Tagxedo provides which includes colors, shapes, fonts, and themes.

Games and Review

14.  Flashcard Stash

While I think that flash cards are sometimes poor practice, students can benefit from instant recognition. Fluency, if you will, with a specific set of words. Now, if understanding doesn’t go deeper than instant recognition, students are in trouble. Teachers can sign up for a free account and create flashcards to coordinate with units of study.

15.  Vocabulary Games

While I’m not a fan of word searches for review or “seatwork,” this website also includes a wide assortment of other vocabulary games that can be used on a SmartBoard for review purposes. To make a tool like this more effective, be certain to review the meaning of words as students play games.

16.  Vocabulary Spelling City

A beefed-up version of vocabulary games, Vocabulary Spelling City includes many more game-like activities useful for reviewing words. A number of teacher-made lists are included such as analogies, compound words, math words, and many more. The free version seems to include about 5 activities and teachers can save lists. “Teach Me” pronounces words and uses each word in context. Teachers can use pre-selected sentences or create their own. Vocabulary Spelling City is a useful tool for students, teachers, and parents. While there is both a free and paid version, Vocabulary Spelling City seems like a natural for PTA funding. The classroom paid version allows students to practice in school and at home as well.

17. VocabAhead

VocabAhead is a useful tool for secondary students and teachers. Short videos – 30 to 60 seconds – accompany each word and make this tool stand out among others for secondary students. The Study Lounge, for students, features leveled word lists (grades 6-12) and SAT word lists. Students can view videos, hear pronunciations, practice, take quizzes, play games, track performance, and more. In addition, teachers can create their own word lists for students. Custom word lists can be embedded in a blog or class website which makes integration and review a snap. Apple and Android apps are also available for free download.

Free Rice

Free Rice

18. Free Rice

At Free Rice, students can practice matching words to the correct definition, and donate rice at the same time. For each correct answer, the United Nations World Food Programme donates 10 grains of rice to a country in need. How’s that for combining word learning with social goodness? When a student plays, there is a visual display of rice (see image) which is added to a bowl each time the student makes a correct response. Free Rice includes subject area lists in Geography, Science, Math, and others. It is leveled so students can play at just the right level of challenge for them. Note of caution: Free Rice may be addicting to youand your students.

Word Walls & Virtual Field Trips

19. Padlet

Padlet is an online space to create a collaborative, digital word wall. Getting a leg up on the more traditional word wall, Padlet allows users to create sticky notes that can include text, images, links and videos. Teachers can embed this into a classroom website or blog which makes it a go-to collaborative space for students. For primary students, teachers will probably want to create the wall with words and links for students. Older students will get the hang of it fairly quickly. A great, collaborative tool and virtual classroom space to build online references and key vocabulary for content units.

20. ThingLink

ThingLink is a tool for making images interactive. To use, simply upload an image, identify hot spots on specific parts of the image, and add text or web links to the image. In the classroom, teachers could use ThingLink to launch a unit by introducing students to key vocabulary or students could design interactive images as they become more familiar with vocabulary. There are many possibilities; I’d love to know how you use ThingLink to extend and deepen student learning.

21. TrackStar

TrackStar, a free online program, allows teachers to collect a series of websites and annotate them so that students can follow an online journey. With a little work, teachers can create a visual vocabulary field trip for students. Teachers determine topics which support units of study. TrackStar is a great way for students to experience multiple exposures to words in varied contexts (a characteristic of effective vocabulary instruction).

Source: http://www.learningunlimitedllc.com/2013/02/20-digital-tools-for-vocabulary/