คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

advertisements

ทำบุญ = make merit
ใส่บาตร = offer food to the monk(s)
บาตรพระ = alms bowl
บริจาค = donate
ปิดทอง (บนองค์พระ) = put gold leaf onto (the Buddha image/statue) /to gild
กราบพระ/ไหว้พระ = pay respect to (the monk/ the Buddha image)
กรวดน้ำ = pour water of dedication /to make a libation
อธิษฐาน/สวดมนต์ = pray

พระ = monk
สามเณร = novice
เด็กวัด = temple boy
วัด = temple
เจดีย์ = pagoda
พุทธศาสนา = Buddhism
พระพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระพุทธรูป = The Buddha image/statue
พระเครื่อง = small Buddha image used as amulet
เครื่องรางของขลัง = amulet
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
พระบรมสารีริกธาตุ = relics
รอยพระพุทธบาท = Buddha’s footprint
บูชาองค์พระ = worship the Buddha image/statue
ดอกบัว = lotus flower
ธูป = incense stick(s) –> จุดธูป = light the incense sticks
เทียน = candle –> จุดเทียน = light the candle
กระถางธูป = incense burner
สายสิญจน์ = sacred cord
นิมนต์พระ = invite the monk(s) (พระ)
สวดมนต์ = chant
ฟังเทศน์ = listen to the sermon
น้ำมนต์ = holy water –> รดน้ำมนต์ = sprinkle the holy water
พร = blessing –> รับพรจากพระ = receive blessing from the monk(s)
ศีล = precepts –> รับศีล = receive the precepts
กฐิน = Kathina Robe Offering
ออกพรรษา = End of Buddhist Lent
เอาบุญมาฝาก = share my merit with you

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ www.tipitaka.org/thai/Dhamma2.pdf

ที่มา: www.tipitaka.org
เรียบเรียง www.learningstudio.info