รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

เสียง คำศัพท์ พยางค์ การออกเสียง ความหมาย
assurance as·sur·ance /əˈSHo͝orəns [N] การรับประกัน
auction auc·tion /ˈôkSHən [N] การขายโดยการประมูล
avoid a·void /əˈvoid [VT] หลีกเลี่ยง
boom boom /bo͞om [VI] เจริญรุ่งเรือง[N] เสียงดัง
characteristic char·ac·ter·is·tic /ˌkariktəˈristik [N] ลักษณะนิสัย[ADJ] ลักษณะพิเศษ
convince con·vince /kənˈvins [VT] ทำให้แน่ใจ,โน้มน้าว
demonstrate dem·on·strate /ˈdemənˌstrāt [VT] สาธิต Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
evaluate e·val·u·ate /iˈvalyo͞oˌāt [VT] ประเมินผล
legitimate le·git·i·mate /liˈjitəmit [ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย
promise prom·ise /ˈpräməs [VT] สัญญ [N] คำสัญญา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
specific spe·cif·ic /spəˈsifik [ADJ] โดยเฉพาะ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
variety va·ri·e·ty /vəˈrīətē [N] ความหลากหลาย

เรียบเรียง Learningstudio.info