รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

เสียง คำศัพท์ พยางค์ การออกเสียง ความหมาย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/ass/assur/assurance__us_1.mp3″] assurance as·sur·ance /əˈSHo͝orəns [N] การรับประกัน
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/auc/aucti/auction__us_1.mp3″] auction auc·tion /ˈôkSHən [N] การขายโดยการประมูล
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/avo/avoid/avoid__us_1.mp3″] avoid a·void /əˈvoid [VT] หลีกเลี่ยง
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/b/boo/boom_/boom__us_1.mp3″] boom boom /bo͞om [VI] เจริญรุ่งเรือง[N] เสียงดัง
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/avo/avoid/avoid__us_1.mp3″] characteristic char·ac·ter·is·tic /ˌkariktəˈristik [N] ลักษณะนิสัย[ADJ] ลักษณะพิเศษ
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/x/xco/xconv/xconvince__us_1.mp3″] convince con·vince /kənˈvins [VT] ทำให้แน่ใจ,โน้มน้าว
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/d/dem/demon/demonstrate__us_1.mp3″] demonstrate dem·on·strate /ˈdemənˌstrāt [VT] สาธิต Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/e/eva/evalu/evaluate__us_1.mp3″] evaluate e·val·u·ate /iˈvalyo͞oˌāt [VT] ประเมินผล
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/l/leg/legit/legitimate__us_1.mp3″] legitimate le·git·i·mate /liˈjitəmit [ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/p/pro/promi/promise__us_1.mp3″] promise prom·ise /ˈpräməs [VT] สัญญ [N] คำสัญญา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/s/spe/speci/specific__us_1.mp3″] specific spe·cif·ic /spəˈsifik [ADJ] โดยเฉพาะ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/v/var/varie/variety__us_1.mp3″] variety va·ri·e·ty /vəˈrīətē [N] ความหลากหลาย

เรียบเรียง Learningstudio.info