คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานมากที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
arrangement ar·range·ment /əˈrānjmənt (n) ข้อตกลง
competition com·pe·ti·tion /ˌkämpəˈtiSH(ə)n [N] การแข่งขัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
consequence con·se·quence /ˈkänsikwəns (n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
cover cov·er /ˈkəvər [VI] ทำงานแทน ครอบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
designate des·ig·nate /ˈdezigˌnāt [VT] กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง
determine de·ter·mine /diˈtərmin [VT] กำหนด,ตัดสินใจ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
develop de·vel·op /diˈveləp [VI] พัฒนา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
downsize down·size /ˈdounˌsīz [V] ลดขนาด
enterprise en·ter·prise /ˈentərˌprīz [N] บริษัท
entrepreneur en·tre·pre·neur /ˌäntrəprəˈnər [N] นักลงทุนทางการเงิน,ผู้ประกอบการ
establish es·tab·lish /iˈstabliSH [VT] สร้าง,ก่อตั้ง Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
expand ex·pand /ikˈspand [VI] แผ่ขยาย
fad fad fad (n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
franchise fran·chise /ˈfranˌCHīz [N] การได้รับสิทธิพิเศษ
headquarters head·quar·ters /ˈhedˌkwôrtərz [N] สำนักงานใหญ่
joint venture joint ven·ture (n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
mission mis·sion /ˈmiSHən [N] งานที่ได้รับมอบหมาย
register reg·is·ter /ˈrejəstər [VI] ลงทะเบียน
require re·quire /riˈkwīr (vi vt ) ต้องการ Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
risk risk /risk [N] การเสี่ยง,ภัยอันตราย Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info