คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

หมวดสำนักงาน การประชุม

advertisements
เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
capacity ca·pac·i·ty /kəˈpasədē (n)ความสามารถที่จะรับได้
expose ex·pose /ikˈspōz [VT]เปิดเผยออกมา
initiative in·i·ti·a·tive /iˈniSH(ē)ədiv [N] การเริ่มต้น,
mention men·tion /ˈmen(t)SH(ə)n [VI] กล่าวถึง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
outlook out·look /ˈoutˌlo͝ok [N] ทัศนคติ,อนาคตที่คาดหวังไว้,ทัศนียภาพ
sharp sharp /SHärp [ADV] ตรงเวลา [ADJ] แหลมคม,ฉลาด