รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
address ad·dress /əˈdres, ˈaˌdres [VT] ปราศรัย Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
affiliate af·fil·i·ate /əˈfilēˌāt [N] บริษัทในเครือ
attend at·tend /əˈtend [VT] เข้าร่วม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
attract at·tract /əˈtrakt [VT] ดึงดูดความสนใจ
cancellation can·cel·la·tion /ˌkansəˈlāSHən [N] การยกเลิก
gather gath·er /ˈgaT͟Hər [VT] รวมความคิด [VI] ชุมนุม
hold hold /hōld [VT] จัดเตรียม [N] การควบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
location lo·ca·tion /lōˈkāSHən [N] ตำแหน่งที่ตั้ง
productive pro·duc·tive /prəˈdəktiv/ [ADJ] ที่อุดมสมบูร
session ses·sion /ˈseSHən [N] การประชุม

เรียบเรียง: Learningstudio.info