คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
appoint ap·point /əˈpoint [VI] จัด (วันเวลา, สถานที่),มอบหมาย
association as·so·ci·a·tion /əˌsōsēˈāSH(ə)n [N] กลุ่ม
colleague col·league /ˈkälēɡ [N] เพื่อนร่วมงาน
commitment com·mit·ment /kəˈmitmənt (n )พันธสัญญา,ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน
committee com·mit·tee /kəˈmidē [N]คณะกรรมการ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
consensus con·sen·sus /kənˈsensəs [N]ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
discharge dis·charge /disˈCHärj [VI]ปลดออก
executive ex·ec·u·tive /iɡˈzekyədiv [N]ผู้บริหาร [ADJ] เกี่ยวกับการบริหาร Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย