About

advertisements

Learningstudio.info สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้ทั่วไป ผู้จัดทำได้สร้างเนื้อหาและนำเนื้อหาที่น่าสนใจจากสื่อสังคมต่างๆ มาเรียบเรียง จัดระเบียบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลคลังความรู้ แบ่งปัน และเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจ

จัดทำโดย จิตตานันท์ ทองทับ
ประสบการณ์ทำงานบรรณาธิการ งานเขียน หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือท่องเที่ยวในและต่างประเทศ หนังสือภาษาสำหรับเด็ก หนังสือความรู้สำหรับเด็ก เว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจท่องเที่ยว สนใจและชอบอ่านหนังสือ บทความ การศึกษา การแพทย์ จิตวิทยา ภาษา และพัฒนาการเด็ก

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art : Media Arts and Design) และ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ติดต่อ titimalalala@gmail.com

*** เว็บไซต์กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบ หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ