About

advertisements

Learningstudio.info

  • สื่อสังคมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดทำโดย

  • จิตตานันท์ ทองทับ
    ประสบการณ์ทำงานบรรณาธิการ งานเขียน หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือท่องเที่ยวในและต่างประเทศ หนังสือภาษาสำหรับเด็ก หนังสือความรู้สำหรับเด็ก กลยุทธ์เนื้อหาเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจท่องเที่ยว

การศึกษา

advertisements
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art: Media Arts and Design)
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ติดต่อ