About

advertisements

Learningstudio.info สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาจีน และความรู้ทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสังคมต่างๆ แต่ขาดการคัดกรอง จัดระเบียบ จัดเก็บสำหรับนำมาใช้ ผู้จัดทำได้สร้างเนื้อหาและนำเนื้อหาที่น่าสนใจจากสื่อสังคมต่างๆ มาเรียบเรียง จัดระเบียบ แบ่งปัน เผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจ

จัดทำโดย จิตตานันท์ ทองทับ
ประสบการณ์ทำงานบรรณาธิการ งานเขียน หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือท่องเที่ยวในและต่างประเทศ หนังสือภาษาสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็ก เว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจท่องเที่ยว สนใจและชอบอ่านหนังสือ บทความ การศึกษา การแพทย์ จิตวิทยา ภาษา และพัฒนาการเด็ก

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art : Media Arts and Design) และ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ติดต่อ titimalalala@gmail.com