รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดหมวด ธุรกิจ เกี่ยวกับ การเจรจา ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
accommodate ac·com·mo·date /əˈkäməˌdāt [VT] จัดที่อยู่ให้ [VI] บรรลุข้อตกลง
afford af·ford /əˈfôrd [vi,vt] พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
aggressive ag·gres·sive /əˈgresiv [ADJ] ก้าวร้าว [ADJ] มั่นใจ
apprehensive ap·pre·hen·sive /ˌapriˈhensiv [ADJ] สามารถเข้าใจได้เร็ว [ADJ] ประหวั่น
bargain bar·gain /ˈbärgən [N] การต่อรอง,[VT] แลกเปลี่ยน
compromise com·pro·mise /ˈkämprəˌmīz [N] การประนีประนอม[VI] ประนีประนอม
concede con·cede /kənˈsēd [VT] ยอมรับ, ยินยอม
consider con·sid·er /kənˈsidər [VT] พิจารณา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
delicate del·i·cate /ˈdelikət [ADJ] ละเอียดอ่อน
offer of·fer /ˈôfər [VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา [N] ข้อเสนอ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
offset off·set /ˈôfˌset [N] สิ่งชดเชย [VT] ชดเชย
strong strong /strôNG [ADJ] แข็งแรง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info