คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานมากที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
arrangement ar·range·ment /əˈrānjmənt (n) ข้อตกลง
competition com·pe·ti·tion /ˌkämpəˈtiSH(ə)n [N] การแข่งขัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
consequence con·se·quence /ˈkänsikwəns (n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
cover cov·er /ˈkəvər [VI] ทำงานแทน ครอบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
designate des·ig·nate /ˈdezigˌnāt [VT] กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง
determine de·ter·mine /diˈtərmin [VT] กำหนด,ตัดสินใจ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
develop de·vel·op /diˈveləp [VI] พัฒนา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
downsize down·size /ˈdounˌsīz [V] ลดขนาด
enterprise en·ter·prise /ˈentərˌprīz [N] บริษัท
entrepreneur en·tre·pre·neur /ˌäntrəprəˈnər [N] นักลงทุนทางการเงิน,ผู้ประกอบการ
establish es·tab·lish /iˈstabliSH [VT] สร้าง,ก่อตั้ง Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
expand ex·pand /ikˈspand [VI] แผ่ขยาย
fad fad fad (n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
franchise fran·chise /ˈfranˌCHīz [N] การได้รับสิทธิพิเศษ
headquarters head·quar·ters /ˈhedˌkwôrtərz [N] สำนักงานใหญ่
joint venture joint ven·ture (n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
mission mis·sion /ˈmiSHən [N] งานที่ได้รับมอบหมาย
register reg·is·ter /ˈrejəstər [VI] ลงทะเบียน
require re·quire /riˈkwīr (vi vt ) ต้องการ Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
risk risk /risk [N] การเสี่ยง,ภัยอันตราย Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC
Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
address ad·dress /əˈdres, ˈaˌdres [VT] ปราศรัย Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
affiliate af·fil·i·ate /əˈfilēˌāt [N] บริษัทในเครือ
attend at·tend /əˈtend [VT] เข้าร่วม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
attract at·tract /əˈtrakt [VT] ดึงดูดความสนใจ
cancellation can·cel·la·tion /ˌkansəˈlāSHən [N] การยกเลิก
gather gath·er /ˈgaT͟Hər [VT] รวมความคิด [VI] ชุมนุม
hold hold /hōld [VT] จัดเตรียม [N] การควบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
location lo·ca·tion /lōˈkāSHən [N] ตำแหน่งที่ตั้ง
productive pro·duc·tive /prəˈdəktiv/ [ADJ] ที่อุดมสมบูร
session ses·sion /ˈseSHən [N] การประชุม

เรียบเรียง: Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดหมวด ธุรกิจ เกี่ยวกับ การเจรจา ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
accommodate ac·com·mo·date /əˈkäməˌdāt [VT] จัดที่อยู่ให้ [VI] บรรลุข้อตกลง
afford af·ford /əˈfôrd [vi,vt] พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
aggressive ag·gres·sive /əˈgresiv [ADJ] ก้าวร้าว [ADJ] มั่นใจ
apprehensive ap·pre·hen·sive /ˌapriˈhensiv [ADJ] สามารถเข้าใจได้เร็ว [ADJ] ประหวั่น
bargain bar·gain /ˈbärgən [N] การต่อรอง,[VT] แลกเปลี่ยน
compromise com·pro·mise /ˈkämprəˌmīz [N] การประนีประนอม[VI] ประนีประนอม
concede con·cede /kənˈsēd [VT] ยอมรับ, ยินยอม
consider con·sid·er /kənˈsidər [VT] พิจารณา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
delicate del·i·cate /ˈdelikət [ADJ] ละเอียดอ่อน
offer of·fer /ˈôfər [VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา [N] ข้อเสนอ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
offset off·set /ˈôfˌset [N] สิ่งชดเชย [VT] ชดเชย
strong strong /strôNG [ADJ] แข็งแรง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
commercial com·mer·cial /kəˈmərSHəl [N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ,[ADJ] เกี่ยวกับการค้า
compare com·pare /kəmˈpe(ə)r [VI] เปรียบเทียบ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Direct marketing dir¦ect mar¦ket|ing [N]การตลาดขายตรง
distribution dis·tri·bu·tion /ˌdistrəˈbyo͞oSH(ə)n [N] การแจกจ่าย
distributor dis·trib·u·tor /dəˈstribyədər [N] ผู้ค้าส่ง
fair trade fair trade [N] การค้าขายโดยขอบธรรม
hook hook /ho͝ok [N] ที่เกี่ยวกับ [VT] เกี่ยว
market mar·ket /ˈmärkət [N] ตลาด [VT] ขาย Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
merchandising mer·chan·dis·ing /ˈmərCHənˌdīziNG [N] การขายสินค้า
merchandise mer·chan·dise /ˈmərCHənˌdīz [N] สินค้า [VT] ค้าขาย
primarily pri·ma·ri·ly /ˌprīˈmerəlē [ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน
reputation rep·u·ta·tion /ˌrepyəˈtāSH(ə)n [N] ชื่อเสียง
satisfaction sat·is·fac·tion /ˌsadəsˈfakSH(ə)n [N] ความพอใจ
strategy strat·e·gy /ˈstradəjē [N] แผนการ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

 เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation  ความหมาย
acceptance ac·cept·ance /əkˈsɛpt(ə)ns [N] การตอบรับ
agreement a·gree·ment /əˈgriːm(ə)nt [N] การเห็นพ้อง,ข้อตกลง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
amend amend /əˈmɛnd [VT] ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ถูกต้อง
amendment a·mend·ment /əˈmen(d)mənt [N] การแก้ไข,การพัฒนาขึ้น
bind bind /bʌɪnd [ADJ] ที่สัมพันธ์
breach breach /brēCH [VT] ทำให้แตก
[N] รอยแตก
clause clause /klôz [N] อนุพากย์ ข้อตกลง ข้อกำหนด
contractual con·trac·tu·al /kənˈtrak(t)SH(əw)əl [ADJ] ที่เกี่ยวกับสัญญา
currently cur·rent·ly /ˈkərən(t)lē [ADV] ในปัจจุบัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
obligate ob·li·gate /ˈäbləˌɡāt [VT] ผูกมัด
obligation ob·li·ga·tion /ˌäbləˈɡāSH(ə)n [N] สัญญาผูกมัด
oblige o·blige /əˈblīj [VT] บังคับ
persuasion per·sua·sion /pərˈswāZHən [N] การชักชวน
protect pro·tect /prəˈtekt [VT] ป้องกัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
sign sign /sīn [N] สัญลักษณ์ [VT] ติดต่อกันด้วยสัญญาณ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info

เว็บไซต์ฝึกฟัง สำหรับเตรียบสอบ TOEIC

TOEIC Listening

ที่มา www.english-test.net/toeic/listening/autobahn.html