รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

advertisements

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

 เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation  ความหมาย
acceptance ac·cept·ance /əkˈsɛpt(ə)ns [N] การตอบรับ
agreement a·gree·ment /əˈgriːm(ə)nt [N] การเห็นพ้อง,ข้อตกลง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
amend amend /əˈmɛnd [VT] ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ถูกต้อง
amendment a·mend·ment /əˈmen(d)mənt [N] การแก้ไข,การพัฒนาขึ้น
bind bind /bʌɪnd [ADJ] ที่สัมพันธ์
breach breach /brēCH [VT] ทำให้แตก
[N] รอยแตก
clause clause /klôz [N] อนุพากย์ ข้อตกลง ข้อกำหนด
contractual con·trac·tu·al /kənˈtrak(t)SH(əw)əl [ADJ] ที่เกี่ยวกับสัญญา
currently cur·rent·ly /ˈkərən(t)lē [ADV] ในปัจจุบัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
obligate ob·li·gate /ˈäbləˌɡāt [VT] ผูกมัด
obligation ob·li·ga·tion /ˌäbləˈɡāSH(ə)n [N] สัญญาผูกมัด
oblige o·blige /əˈblīj [VT] บังคับ
persuasion per·sua·sion /pərˈswāZHən [N] การชักชวน
protect pro·tect /prəˈtekt [VT] ป้องกัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
sign sign /sīn [N] สัญลักษณ์ [VT] ติดต่อกันด้วยสัญญาณ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info