ศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ความรู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ source: www.talkenglish.com/Speaking/Basics/Speaking_Basics_I.aspx 100 บทสนาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เด็กพูด source: http://ministry-to-children.com/100-conversation-starters

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย)  Permission ขออนุญาต ยินยอม -Can -May Request ขอร้อง -Could -Would -Will Confirmation ขอคำยืนยัน -Shall Possibility สิ่งที่อาจเป็นไปได้ -Might -May -Could Deduction -Can’t have ต้องไม่ -Must have ต้อง Offer เสนอ ให้ -Will Obligation ข้อผูกมัด -Must -Must not -Have to…