เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs

เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs

Permission ขออนุญาต ยินยอม
-Can
-May

Request ขอร้อง
-Could
-Would
-Will

Confirmation ขอคำยืนยัน
-Shall

Possibility สิ่งที่อาจเป็นไปได้
-Might
-May
-Could

advertisements

Deduction
-Can’t have ต้องไม่
-Must have ต้อง

Offer เสนอ ให้
-Will

Obligation ข้อผูกมัด
-Must
-Must not
-Have to

Prohibition ข้อห้าม ทำไม่ได้
-Cannot

Choice ตัวเลือก
-Can
-Could

Suggestion แนะนำ
-Should
-Should not
-Ought to
-Ought not to

Ability ความสามารถ
-Can
-Cannot
-Could
-Could not
ที่มา www.facebook.com/EnglishIF