เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

advertisements
 • Permission ขออนุญาต ยินยอม
  -Can
  -May
 • Request ขอร้อง
  -Could
  -Would
  -Will
 • Confirmation ขอคำยืนยัน
  -Shall
 • Possibility สิ่งที่อาจเป็นไปได้
  -Might
  -May
  -Could
 • Deduction
  -Can’t have ต้องไม่
  -Must have ต้อง
 • Offer เสนอ ให้
  -Will
 • Obligation ข้อผูกมัด
  -Must
  -Must not
  -Have to
 • Prohibition ข้อห้าม ทำไม่ได้
  -Cannot
 • Choice ตัวเลือก
  -Can
  -Could
 • Suggestion แนะนำ
  -Should
  -Should not
  -Ought to
  -Ought not to
 • Ability ความสามารถ
  -Can
  -Cannot
  -Could
  -Could not

ที่มา www.facebook.com/EnglishIF