คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโบราณคดี Archaeological

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโบราณคดี Archaeological

Archaeological เกี่ยวกับโบราณคดี
dig แหล่งขุดค้น ( ทางโบราณคดี)
undertake สัญญา, รับหน้าที่, อาสา
excavation การค้นพบทางโบราณคดี
conducted จัดการ
ascertain สืบให้แน่ใจ, สืบค้นหา
artefacts สิ่งประดิษฐ์
whether หรือไม่
century ศตวรรษ
settlement การตั้งถิ่นฐาน
evidence หลักฐาน, พิสูจน์ว่า
indicates แสดง, บ่งบอกถึง, ชี้ให้เห็น
intact ซึ่งไม่เสียหาย, ทำงานได้ปกติ, ไม่บุบสลาย, ครบถ้วน
deposits ฝากไว้, เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
glimpses n. การมองแวบเดียว, การปรากฎขึ้นแวบเดียว, ความคิดชั่วขณะ, การสะดุดใจ,  v. มองแวบเดียว
habitation  n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

Canal  คลอง
Bridge  สะพาน
Dam เขื่อน
Lighthouse  ประภาคาร
Island  เกาะ
Bay อ่าว
Riverbank  ฝั่งแม่น้ำ
Beach ชายหาด
Sea ทะเล
Ocean  มหาสมุทร
Coast  ชายฝั่ง
Ground  ผิวดิน, พื้นโลก, พื้่น
Dune  เนินทราย, เนิน
Desert  ทะเลทราย
Cliff  หน้าผา
Park  สวนสาธารณะ
Meadow  ทุ่งหญ้า
Jungle  ป่า, ดงป่า
Forest  ป่าไม้
Glacier  ธารน้ำแข็ง
Land  แผ่นดิน, พื้นดิน
Hill  เนิน
Field  ทุ่งนา
Grass  หญ้า
Soil  ดิน
Sea shell  เปลือกหอย
Mushroom  เห็ด
Pebble  กรวด
Rock  หิน
Stone  ก้อนหิน
Smoke  ควัน
Pond  สระน้ำ
River  แม่น้ำ
Wave  คลื่น
Sky  ท้องฟ้า
Water  น้ำ
Tree ต้นไม้
Plant  พืช
Moss  พืชตะไคร่น้ำ, มอส
Flower  ดอกไม้
Bush พุ่มไม้
Sand ทราย
Mud โคลน
Stars ดาว
Planet โลก
Path ทางเดิน
Road ถนน
Tunnel อุโมงค์
Volcano ภูเขาไฟ
Cave ถ้ำ

https://7esl.com/nature-vocabulary/

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พ.ศ. กับ ค.ศ.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พ.ศ. กับ ค.ศ.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) คือ / AD เช่น ปีนี้เป็น A.D. 2013
A.D. ย่อมาจาก Anno Domini เป็นภาษาละตินแปลว่า in the year of the Lord ในปีของพระคริสต์

พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ B.E. / BE ซึ่งย่อมาจาก Buddhist Era (ยุคของพระพุทธ) ปีนี้จึงเป็น 2556 B.E.

เคยเห็นมีคนเขียนผิดเป็น 2556 BC

B.C. / BC ย่อมาจาก Before Christ ก็คือ ปีก่อนคริสตกาล

B.B.E. / BBE = Before Buddhist Era คือ ปีก่อนพุทธกาล

ป.ล. ๑  AD BE BC BBE มีจุดก็ได้ ไม่มีก็ได้ (ตามทางเทคนิคของภาษาควรจะมีเพราะเป็นคำย่อ แต่คนขี้เกียจก็เลยไม่ใส่จุดจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกัน)

ป.ล. ๒ สังเกตได้ว่า AD เท่านั้นที่นำหน้าตัวเลขปี ส่วนคำอื่นตามหลังตัวเลขปีหมด

ที่มา https://www.facebook.com/EnglishNidNid/posts/324277711019933

คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

Continue Reading →

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ สำหรับเด็ก Phonics Kids

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิค สำหรับเด็ก Phonics Kids Word Families By Little Fox มีทั้งหมด 20 ตอน www.youtube.com/playlist?list=PLTYeDakuqA3-sPU2FP17Mt3_uvoMvoQYq

 

เรียบเรียง Learningstudio.info

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย “W” “H” (WH Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย “W” “H”, (WH Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย "W" "H", WH Question Words
Who คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คน (Person)
Who’s That? – That’s Nancy.
เขาคือใคร? – นั่นแนนซี่

Where คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่ (Place)
Where do you live? – In Boston.
เขาอาศัยอยู่ที่ไหน?- อยู่ในบอสตัน

Why คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
Why do you sleep early? – Because I’ve got to get up early.
ทำไมเขาหลับเร็ว? – เพราะเขาต้องตื่นแต่เช้า

When คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
When do you go to work? – At 7:00.
คุณไปทำงานเมื่อไหร่? – เวลา 7:00 น.

How คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วิธีการ (Manner)
How do you go to your office? – By Car.
คุณเดินทางไปที่ทำงานด้วยวิธีใด? – โดยรถยนต์

What คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัตถุ ความคิด หรือการกระทำ (Object, idea or action.) 
What do you do? – I am an engineer.
คุณทำงานอะไร? – ผมเป็นวิศวกร

Which คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเลือก (Choice)
Which one do you prefer? – The red one.
คุณจะเลือกอันไหน? – เลือกอันสีแดง

Whose คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)
Whose is This Book? – It’s Alan’s.
ใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้? – อลันเป็นเจ้าของ

Whom คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กรรมของการกระทำ หรือผู้ถูกกระทำ (Object of the verb.)
Whom do you meet this afternoon? – I meet the new manager.
ใครมาพบกับคุณตอนบ่าย? – ฉันพบกับผู้จัดการคนใหม่

What Kind คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำอธิบาย (Description)
What kind of music do you like? – L like quiet songs.
ดนตรีแบบไหนที่คุณชื่นชอบ? – ฉันชอบเพลงเบาๆ

What time คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
What time do you usually go to bed? – I go usually go to.
ปกติคุณนอนเวลาอะไร? – ปกติฉันนอนเวลา 21:oo น.

How many คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน นับได้ (Quantity (countable))
How many students are there? – There are twenty.
มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่? – มีนักเรียนจำนวน 24 คน

How much คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน ราคา นับไม่ได้ (Amonut, price (Uncountable))
How much time have we got? – Ten minutes!
เวลาเท่าไหร่ที่เราจะไป? – 10 นาที

How long คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะเวลา ช่วงเวลา (Duration, length)
How long do you want to stay in Hilton Hotel, Sir? – I think one week is enough, thanks
คุณต้องการจะพักที่โรงแรมฮิลคันกี่คืน? – ฉันคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะพอ ขอบคุณ

How often คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความถี่ (Frequency)
How often do you go to the gym? – Twice a week.
คุณไปยิมบ่อยแค่ไหน? – ฉันไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์

How far คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะทาง (Distance)
How far is your school? – It’s one mile far.
โรงเรียนคุณอยู่ห่างออกไประยะเท่าไหร่? – หนึ่งไมล์

How Old คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อายุ (Age)
How old are you? – I’m 16 y/o
คุณอายุเท่าไหร่? – ฉันอายุ 16 ปี

How Come คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
How come dont’ you visit your mother frequently? – I dont’ know, maybe she lives to Far!
ทำไมคุณไม่มาเยี่ยมแม่บ่อยๆ ? – ฉันก็ไม่รู้สิ อาจเพราะแม่อยู่ไกล

 Learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary) ถวายสังฆทาน (Offering)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด ถวายสังฆทานbuddhism vocabulary offering

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)
เครื่องถวายสังฆทาน (Offering)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด buddhism vocabulary offering

เครื่องถวายสังฆทาน (offering)

1. incense ธูป
2. candle เทียน
3. match ไม้ขีด
4. toothpaste ยาสีฟัน
5. toothbrush แปรงสีฟัน
6. soap สบู่
7. shampoo ยาสระผม
8. razor มีดโกน
9. medicine ยา
10. scrub sponge ฟองน้ำสำหรับขัด
11. dish washing liquid น้ำยาล้างจาน
12. note book สมุด
13. pen ปากกา
14. toilet paper กระดาษชำระ
15. water น้ำเปล่า
16. washing powder ผงซักฟอก
17. towel ผ้าเช็ดตัว
18. bucket ถังน้ำ
19. flashlight ไฟฉาย
20. umbrella ร่ม
21. flip flops รองเท้าแตะ
Candlelight procession เวียนเทียน
(N.) Offering สังฆทาน (V.) give the offering dedicated to the monks ถวายสังฆทาน
ที่มา www.facebook.com/Ajarnchris/photos/a.173419539375594.48705.133693970014818/1237446649639539/?type=3&theater

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation

สื่อการสอนระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป  (National Taipei University)

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation 3

ดาวน์โหลดทั้งหมด >> ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation
Source : http://web.ntpu.edu.tw/~language/sound/text.pdf

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 1: 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (พร้อมคำอ่าน) 

1. Please slow down.
พลีซ สโลว ดาวน
ช้าลงหน่อย

2. Do you want some more?
ดู่ ยู้ ว้อนท ซั๊ม ม๊อร
หนูอยากได้เพิ่มอีกไหม

3. Time to go to sleep.
ไทม ทะ โก ทู้ สลีพ
ได้เวลาเข้านอนแล้วจ๊ะ

4. Did you have a nice sleep (last night)?
ดิ๊ด ชู แฮฟ เอ ไน้ซ สลี๊พ (ล๊าสท ไน้ท)
นอนหลับสบายดีไหม (เมื่อคืน)

5. What did you say?
ว๊อท ดิด ยู๊ เซ
หนูพูดว่าอะไรนะจ๊ะ

6. Brush your teeth (properly)!
บลัช ยัวร ทีธ (พล๊อพเพอรลี่)
แปรงฟันของหนู (ให้ถูกต้อง/ถูกวิธี) นะ

7. Let’s play hide and seek.
เล๊สท เพลย ฮายด แอนด ซี๊ค
เรามาเล่นซ่อนหากันเถอะ

8. Are you hurt?
อาร ยู้ เฮิ๊รท
หนูเจ็บไหม

9. Take care of yourself.
เทค แคร ร๊อฟ ยัวรเซลฟ
ดูแลตัวเองนะ

10. Want to (wanna) take a walk together?
ว้อนท ทู (วอนนา) เทค กะ ว้อลค ทะเก้ตเต๊อร
อยากไปเดินเล่นด้วยกันไหม

11. Wait for me!
เหวท ฟ่อร หมี่
รอฉันด้วย

12. I can’t keep up.
ไอ แค้นท คี้พ อั๊พ
ฉันตามไม่ทัน

13. What was that?
วอท วอซ แซท
(เมื่อกี้) มันคืออะไรน่ะ

14. Carry me please.
แคลี่ มี พลี๊ซ (*คำว่าcarry ตอนพูด ต้องห่อลิ้น ถึงจะชัดและถูกต้องนะคะ)
อุ้มหนูหน่อย

15. Drink more (water). / Eat more (food).
ดริ๊งค มอร (ว้อเด้อร) / อี๊ท มอร (ฟูดด)
ดื่ม (น้ำ) อีกสิจ๊ะ / กิน(อาหาร)เพิ่มอีก

16. Make the bed.
เม่ค เธอะ เบ่ด
เก็บ (พับ) เตียงด้วย

17. Would you like anything to eat?
วู๊ด ยู้ ไลค เอ๊หนี่ติ่ง ทะ อิ๊ท
อยากกินอะไรดี

18. I’m OK. / Nothing for me./ No, I’m good.
ไอ่ม โอ้เค่ / น๊อธธิ่ง ฟ่อร หมี่ / โน่ว ไอ่ม กู๊ด
=ฉันโอเค ไม่ต้องการอะไร

19. Tie your shoelaces
ทาย ยัวร ชูเลสเซส
ผูกเชือกรองเท้าของหนูนะ

20. Say that again.
เซ แธ๊ท อเกน
= พูดอีกที

21. Be still / Stay still / Stand still
บี สติล/ สเต สติล/ สแตนด สติล
อยู่นิ่งๆ / ยืนนิ่งๆ

22. Are you hungry / sleepy/ thirsty?
อาร ยู้ ฮั๊งกลี๊ / สลี๊ปปี๊ / เติ้รสตี๊
หนู หิวข้าว/ง่วงนอน/หิวน้ำ ไหมจ๊ะ

23. I don’t like that.
ไอ โด๊นท ไล้ค แธท
ฉันไม่ชอบนั่นเลย

24. Hang on a moment. / Please wait.
แฮ๊งก ออน อะ โม๊เม่นท / พลีซ เหวท
รอแป๊บนะ / กรุณารอ

25. Taste it first. / Try it first.
เทส ติท เฟิร้สท / ทไลาย อิท เฟิร้สท
= ลองชิมมันดูก่อน

26. Don’t throw it on the floor.
โด๊นท ตโร อิท อ่อน เธอะ ฟรอร
อย่าโยนมันทิ้งลงพื้น

27. What did you have for breakfast today?
วอท ดิด ชู แฮ๊ฟ ฟอร เบร๊คฟั๊สท ทะเด
เมื่อเช้านี้หนูกินอะไรจ๊ะ

28. Stay calm.
สเต คอม
ใจเย็นไว้

29. It’s yummy.
อิทส ยั๊มหมี่
มันอร่อย

30. Turn on the ____(lights / AC).
เทิรน ออน เธอะ (ไล้ทส/ เอซี) = เปิดไฟ / แอร์
Turn off the ____.
เทิรน อ๊อฟ เธอะ _____. = ปิด____.

ปล. จริงๆ สิ่งๆ เดียว สามารถมีวิธีพูดที่หลากหลายมากค่ะ ภาษามีเสน่ห์ตรงที่มันดิ้นได้ และไม่จำเป็นต้องจำเจ

ที่มา https://www.facebook.com/mommytanyablog/photos/a.345043062361885.1073741829.336297979903060/474635866069270/?type=3&theater

วิดีโอฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English for Kids

วิดีโอฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English conversation for Kids

มีทั้งหมด 43 ตอน

ที่มา https://www.youtube.com/playlist?list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO