ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH, H (WH, H Question Words)

advertisements

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH, H (WH, H Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH, H (WH, H Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH, H (WH, H Question Words)

 • Who คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คน (Person)
  Who’s That? – That’s Nancy.
  เขาคือใคร? – นั่นแนนซี่
 • Where คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่ (Place)
  Where do you live? – In Boston.
  เขาอาศัยอยู่ที่ไหน? – อยู่ในบอสตัน
 • Why คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
  Why do you sleep early? – Because I’ve got to get up early.
  ทำไมเขาหลับเร็ว? – เพราะเขาต้องตื่นแต่เช้า
 • When คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
  When do you go to work? – At 7:00.
  คุณไปทำงานเมื่อไหร่? – เวลา 7:00 น.
 • How คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วิธีการ (Manner)
  How do you go to your office? – By Car.
  คุณเดินทางไปที่ทำงานด้วยวิธีใด? – โดยรถยนต์
 • What คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัตถุ ความคิด หรือการกระทำ (Object, idea or action.) 
  What do you do? – I am an engineer.
  คุณทำงานอะไร? – ผมเป็นวิศวกร
 • Which คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเลือก (Choice)
  Which one do you prefer? – The red one.
  คุณจะเลือกอันไหน? – เลือกอันสีแดง
 • Whose คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)
  Whose is This Book? – It’s Alan’s.
  ใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้? – อลันเป็นเจ้าของ
 • Whom คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กรรมของการกระทำ หรือผู้ถูกกระทำ (Object of the verb.)
  Whom do you meet this afternoon? – I meet the new manager.
  ใครมาพบกับคุณตอนบ่าย? – ฉันพบกับผู้จัดการคนใหม่
 • What Kind คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำอธิบาย (Description)
  What kind of music do you like? – I like quiet songs.
  ดนตรีแบบไหนที่คุณชื่นชอบ? – ฉันชอบเพลงฟังสบายๆ เบาๆ
 • What time คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
  What time do you usually go to bed? – I go usually go to bed at 9:00 p.m.
  ปกติคุณนอนเวลาอะไร? – ปกติฉันนอนเวลา 21:oo น.
 • How many คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน นับได้ (Quantity (countable))
  How many students are there? – There are twenty.
  มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่? – มีนักเรียนจำนวน 24 คน
 • How much คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน ราคา นับไม่ได้ (Amount, price (Uncountable))
  How much time have we got? – Ten minutes!
  เวลาเท่าไหร่ที่เราจะไป? – 10 นาที!
 • How long คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะเวลา ช่วงเวลา (Duration, length)
  How long do you want to stay in Hilton Hotel, Sir? – I think one week is enough, thanks!
  คุณต้องการจะพักที่โรงแรมฮิลคันกี่คืน? – ฉันคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะพอ ขอบคุณ!
 • How often คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความถี่ (Frequency)
  How often do you go to the gym? – Twice a week.
  คุณไปยิมบ่อยแค่ไหน? – ฉันไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • How far คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะทาง (Distance)
  How far is your school? – It’s one mile far.
  โรงเรียนคุณอยู่ห่างออกไประยะเท่าไหร่? – หนึ่งไมล์
 • How Old คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อายุ (Age)
  How old are you? – I’m 16 y/o
  คุณอายุเท่าไหร่? – ฉันอายุ 16 ปี
 • How Come คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
  How come don’t you visit your mother frequently? – I don’t know, maybe she lives too Far!
  ทำไมคุณไม่มาเยี่ยมแม่บ่อยๆ? – ฉันก็ไม่รู้สิ อาจเพราะแม่อยู่ไกล!

เรียบเรียง learningstudio.info