คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary 1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary

 • canal /kəˈnæl/
  (เคอะˈแนล)
  คลอง
 • bridge /brɪdʒ/
  (บริจฺ)
  สะพาน
 • dam /dæm/
  (แดมฺ)
  เขื่อน
 • lighthouse /ˈlaɪthaʊs/
  (ˈไลทฺฮาวซฺ)
  ประภาคาร
 • island /ˈaɪlənd/
  (ˈไอเลินดฺ)
  เกาะ
 • bay /beɪ/
  (เบ)
  อ่าว
 • riverbank /ˈrɪvərbæŋk/
  (ˈริเวอรฺแบงคฺ)
  ฝั่งแม่น้ำ
 • beach /biːtʃ/
  (บีทชฺ)
  ชายหาด
 • sea /siː/
  (ซี)
  ทะเล
 • ocean /ˈəʊʃn/
  (ˈโอชึน)
  มหาสมุทร
 • coast /kəʊst/
  (โคซฺทฺ)
  ชายฝั่ง
 • ground /ɡraʊnd/
  (กราวนฺดฺ)
  ผิวดิน, พื้นโลก, พื้น
 • dune /duːn/
  (ดูนฺ)
  เนินทราย, เนิน
 • desert /ˈdezərt/
  (ˈเดเซิรฺท)
  ทะเลทราย
 • cliff /klɪf/
  (คลิฟฺ)
  หน้าผา
 • park /pɑːrk/
  (พารฺคฺ)
  สวนสาธารณะ
 • meadow /ˈmedəʊ/
  (ˈเมโดว)
  ทุ่งหญ้า
 • jungle /ˈdʒʌŋɡl/
  (ˈจังกึลฺ)
  ป่า, ดงป่า
 • forest /ˈfɔːrɪst/
  (ˈฟอริสฺทฺ)
  ป่าไม้
 • glacier /ˈɡleɪʃər/
  (ˈเกลฺเชอะรฺ)
  ธารน้ำแข็ง
 • land /lænd/
  (แลนดฺ)
  แผ่นดิน, พื้นดิน
 • hill /hɪl/
  (ฮิลฺ)
  เนิน
 • field /fiːld/
  (ฟีลฺดฺ)
  ทุ่งนา
 • grass /ɡræs/
  (แกรซฺ)
  หญ้า
 • soil /sɔɪl/
  (ซอยอึลฺ)
  ดิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary 2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดธรรมชาติ Nature Vocabulary

advertisements
 • seashells /ˈsiːʃel/
  (ˈซีเชล)
  เปลือกหอย
 • mushroom /ˈmʌʃruːm/
  (มัชรูมฺ)
  เห็ด
 • pebble /ˈpebl/
  (ˈเพบึล)
  กรวด
 • rock /rɑːk/ 
  (ราค)
  หิน
 • stone /stəʊn/
  (สโตนฺ)
  ก้อนหิน
 • smoke /sməʊk/
  (สโมคฺ)
  ควัน
 • pond /pɑːnd/
  (พานด)
  สระน้ำ
 • river /ˈrɪvər/
  (ˈริเวอะ)
  แม่น้ำ
 • wave /weɪv/
  (เวฟฺวฺ)
  คลื่น
 • sky /skaɪ/
  (สกาย)
  ท้องฟ้า
 • water /ˈwɔːtər/
  (ˈวอเดอะ)
  น้ำ
 • tree /triː/
  (ทรี)
  ต้นไม้
 • plant /plænt/
  (แพลนทฺ)
  พืช
 • moss /mɔːs/
  (มอสฺ)
  พืชตะไคร่น้ำ, มอส
 • flower /ˈflaʊər/
  (ˈฟลาวเออะ)
  ดอกไม้
 • bush /bʊʃ/
  (บุชฺ)
  พุ่มไม้
 • sand /sænd/
  (แซนดฺ)
  ทราย
 • mud /mʌd/
  (มัด)
  โคลน
 • stars /stɑːr/
  (สตารฺ)
  ดาว
 • planet /ˈplænɪt/
  (ˈแพลนิทฺ)
  โลก
 • path /pæθ/
  (แพซฺ)
  ทางเดิน
 • road /rəʊd/
  (โรดฺ)
  ถนน
 • tunnel /ˈtʌnl/
  (ˈทันนึลฺ)
  อุโมงค์
 • volcano /vɑːlˈkeɪnəʊ/
  (วาลˈเคโน)
  ภูเขาไฟ
 • cave /keɪv/
  (เคฟฺวฺ)
  ถ้ำ

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ
ที่มา https://7esl.com/nature-vocabulary/