ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

รวมแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)
 Oxford University Press

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

 2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
www.starfall.com

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก www.neok12.com/Phonics.htm


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

4. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก

5. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
English Singsing

6. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
Hooplakidz

7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
KidsTV123

8. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
PreschoolPrep

9. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก และรู้จักประเทศสิงคโปร์

10. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
LF Kids Videos

11. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
 aireenglishschool

12. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
phonicbooks

13. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Phonics

เรียบเรียง learningstudio.info

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เด็กๆ รักที่จะฟังเรื่องต่างๆ การเล่านิทานก่อนนอนทุกๆ วัน เพียง 15 นาที จะได้ผลลัพท์ที่ดี นอกจากได้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันสร้างความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วย

Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
ghost = ผี
bat = ค้างคาว
pumpkin = ฟักทอง
bag of candy = ถุงลูกอมลูกกวาด
mummy = ผีมัมมี่
Frankenstein = ผีแฟรงเก้นสไตล์
spider web = ใยแมงมุม
candy = ลูกกวาด
owl = นกฮูก
scarecrow = หุ่นไล่กา
vampire = แวมไพร์ ผีดูดเลือด
haunted house = บ้านผีสิง
witch = แม่มด
tombstone = ศิลาหน้าหลุมฝังศพ
Jack o’ lantern = ตะเกียงฟักทอง
cauldron = หม้อต้มขนาดใหญ่
broom = ไม้กวาด
skeleton = โครงกระดูก
spider = แมงมุม
black cat = แมวดำ
costumes = เครื่องแต่งกาย

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่มา: http://larryferlazzo.edublogs.org/2011/09/19/the-best-beginner-intermediate-advanced-english-language-learner-sites

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก วีดีโอฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก วีดีโอฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Songs

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก วีดีโอฝึกออกเสียงเสียงโฟนิคส์ (Phonics) เสียงสระ (Vowels)

 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก วีดีโอฝึกออกเสียงเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

 

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
commercial com·mer·cial /kəˈmərSHəl [N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ,[ADJ] เกี่ยวกับการค้า
compare com·pare /kəmˈpe(ə)r [VI] เปรียบเทียบ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Direct marketing dir¦ect mar¦ket|ing [N]การตลาดขายตรง
distribution dis·tri·bu·tion /ˌdistrəˈbyo͞oSH(ə)n [N] การแจกจ่าย
distributor dis·trib·u·tor /dəˈstribyədər [N] ผู้ค้าส่ง
fair trade fair trade [N] การค้าขายโดยขอบธรรม
hook hook /ho͝ok [N] ที่เกี่ยวกับ [VT] เกี่ยว
market mar·ket /ˈmärkət [N] ตลาด [VT] ขาย Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
merchandising mer·chan·dis·ing /ˈmərCHənˌdīziNG [N] การขายสินค้า
merchandise mer·chan·dise /ˈmərCHənˌdīz [N] สินค้า [VT] ค้าขาย
primarily pri·ma·ri·ly /ˌprīˈmerəlē [ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน
reputation rep·u·ta·tion /ˌrepyəˈtāSH(ə)n [N] ชื่อเสียง
satisfaction sat·is·fac·tion /ˌsadəsˈfakSH(ə)n [N] ความพอใจ
strategy strat·e·gy /ˈstradəjē [N] แผนการ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัด (Buddhism Vocabulary)

ทำบุญ = make merit
ใส่บาตร = offer food to the monk(s)
บาตรพระ = alms bowl
Continue Reading →

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z

เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ Phonics A-Z

โฟนิกส์ หรือโฟนิคส์ (Phonics) คือการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษ กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการออกเสียง พูด อ่าน  เขียน สะกดคำ เพื่อช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

Continue Reading →

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ความรู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

conversation
source: www.talkenglish.com/Speaking/Basics/Speaking_Basics_I.aspx

100 บทสนาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เด็กพูด

conver

source: http://ministry-to-children.com/100-conversation-starters

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes) learn english online clothes vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes) หมวก (Hats)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

ที่มาภาพ www.easypacelearning.com

panama (แพน’ นะมา)  หมวกสานปานามา
boater (โบ’ เทอะ)  หมวกฟาง
trilby (ทรีล’ บี) หมวกสักกะหลาด
cowboy hat (คาว’ บอย  แฮท) หมวกคาวบอย
bowler (โบ’ เลอะ)/derby (ดาร์ˈ บี้) หมวกทรงกลมมีขอบโค้ง
top hat (ท็อป แฮท) หมวกทรงสูงมีขอบโค้ง
mortar board (มอ’เทอร์ บอร์ด) หมวกสวมใส่วันรับปริญญา
cap (แคพ) หมวกเครื่องแบบ
cloth cap (คลอธ แคพ)/flat cap (แฟลต แคพ) หมวกทรงโค้งแบน ทำจากผ้าทอ หรือผ้าขนสัตว์ หรือหนัง
baseball cap (แคพ) หมวกเบสบอล
beret (บะ’ เร) หมวกทรงโค้งไม่มีปีก
hard hat (ฮาร์ด แฮท) หมวกนิรภัย = Safety Helmet/Safety Hat
crash helmet (แครช เฮลมิท) หมวกกันน็อก หมวกกันกระเทก
beanie (บี’ นิ) หมวกสวมพอดีศีรษะ หรือหมวกไหมพรม
bobble hat (บับเบิล แฮท) หมวกตกแต่งด้วยไหมพรมก้อนกลมๆ หรือปอมๆ ด้านบน
sou’wester (ซาˈ เวสเทอะ) หมวกกันลมกันฝน
hood (ฮุด) หมวกคลุมศีรษะติดกับเสื้อ
crown  (คราวน์) บริเวณสูงสุดของหมวก หรือมงกุฎ
sunhat (ซันแฮท) หมวกกันแดด
sombrero (ซอมˈ แบร์โร) หมวกสำหรับผู้ชายแมกซิกันทรงสูงและปีกกว้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes) รองเท้า (Shoes)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

slingback = รองเท้าเปิดส้นเท้ามีสายรัด
strap = สายรัด
mule = รองเท้าเปิดส้นเท้า
pumps = รองเท้าแบบเปิดหน้าเท้า ถอดออกง่าย
heel = ส้นเท้า
toe = นิ้วเท้า ปลายเท้า
flats = รองเท้าส้นเตี้ย
clogs = รองเท้าพื้นทำจากไม้
oxfords = รองเท้ามีส้น มีเชือกด้านหน้า
stiletto/spike heel = รองเท้าส้นเข็ม
wedge = รองเท้าส้นเตารีด
platform = รองเท้าส้นสูงหนา
kitten heels = รองเท้าส้นสูง ประมาณ 3.5 ซม. (1.5 นิ้ว) ถึง 4.75 ซม. (1.75 นิ้ว)
slippers = รองเท้าหลวม เบา ใส่ในบ้าน
Loafers = รองเท้าหนังส้นเตี้ย
sandal = รองเท้าใส่สำหรับอาการร้อน มีสายรัดส้น
jelly = รองเท้าทำจาก PVC พลาสติก
flip-flops (thongds) = รองเท้าหนีบ
maccasins = รองเท้าส้นเตี๊ยอาจมีขอบตะเข็บ ลูกปัดหรือพู่
sneakers = รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายางสำหรับเล่นกีฬา
wingtips = รองเท้าหนังทางการปลายเท้าแหลม
rubber boots = รองเท้าบูทยาง
boots = รองเท้าบูท
cowboy boot = รองเท้าบูทคาวบอย
hiking boots = รองเท้าบูทปีนเขา
high-tops = รองเท้าหุ้มส้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes) เสื้อผ้าผู้หญิง (Women’s Clothing)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes) เสื้อผ้าผู้ชาย (Men’s Clothing)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary