สื่อสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z

advertisements

โฟนิกส์ หรือโฟนิคส์ (Phonics) คือวิธีการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษ กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการออกเสียง พูด อ่าน  เขียน สะกดคำ สำหรับเด็กหรือผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เพื่อช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

สื่อสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
ออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ A-Z แบบโฟนิกส์ | ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ 

สอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
จัดเต็ม Beginning Sounds A-Z | Phonics 1 st

สอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
A-Z ออกเสียงยังไงถึงจะชัด

สื่อสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
Phonics A-Z Mouth Shapes (แสดงให้เห็นรูปแบบปากเวลาออกเสียง)

สื่อสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
Full A-Z Phonic Sounds For Reference

สื่อสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) เสียง A-Z
Learn English-English Alphabet (ABC)

เรียบเรียง Learningstudio.info