ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids) PBS Kids pbskids.org/games/letters.html   British Council  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/   Nickjr. http://www.nickjr.com   Caillou www.cillou.com ELF Kids Videos เรียบเรียง learningstudio.info

ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN)

ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN) -สำนักงานเลขาธิการอาเซียน www.asean.org -กรมอาเซียน www.mfa.go.th/asean ประชาคมอาเซียน 1. ประชาคมการเมืองและความมั่งคง (APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) -ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/business/th/home -ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.citsonline.utcc.ac.th/ -TICA สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ http://tica.thaigov.net –ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  (ACMECS: Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล http://www.acmecsthai.org/ -คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามและลาว http://www.sme.go.th/Documents/internationalization/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf -ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th/doc/newsCenter/40778.pdf…

ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online

เว็บไซต์ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online สำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน และคำแปลภาษาอังกฤษ ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online 1. Cambridge Dictionaries dictionary.cambridge.org 2. Longman Dictionary www.ldoceonline.com 3. Oxford Dictionary  oxfordlearnersdictionaries.com 4. Longdo Dictionary dict.longdo.com 5. Merriam-webster www.merriam-webster.com            

เรียนภาษาจีนออนไลน์ จากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพ Chineasy

เรียนภาษาจีนออนไลน์ จากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพ Chineasy

เรียนภาษาจีนออนไลน์ จากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพ Chineasy Chineasy ก่อตั้งโดย ShaoLan Hsueh เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในการเรียนภาษาจีน ด้วยการสร้างภาพกราฟิกร่วมสมัยให้เข้ากับความหมายของตัวอักษรจีนดั้งเดิม เป็นการหลอมหลวมวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจำง่าย

แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน http://thai.cri.cn บทที่ 1 ทักทาย 问候 http://thai.cri.cn/424/2009/11/17/21s163324.htm บทที่ 2 ขอบคุณและขอโทษ 感谢与道歉 http://thai.cri.cn/424/2009/11/25/21s164082.htm บทที่ 3 สุขสันต์วันเกิด 生日快乐 http://thai.cri.cn/424/2010/01/08/21s167476.htm บทที่ 4 ล่ำลา 告别 http://thai.cri.cn/424/2010/01/12/21s167807.htm ที่มา: http://thai.cri.cn/424/2011/09/30/242s190561.htm

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดทักทาย  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม สวัสดี ซิน จ่าว ขอโทษ ซิน โหลย ราตรีสวัสดิ์ จุ๊บ หงู งอน ลาก่อน ตาม เบียด พบกันใหม่ แฮน กัพ ไล  สบายดีหรือ บั๊ก โก แคว คง  คุณชื่ออะไร เติน อง ลา จี  ฉันรักเธอ อัน เอียว เอ็ม คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดการกิน  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม หิวมาก…

เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs

เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs

เรียนภาษาอังกฤษ คำกริยาช่วย Modal Verbs Permission ขออนุญาต ยินยอม -Can -May Request ขอร้อง -Could -Would -Will Confirmation ขอคำยืนยัน -Shall Possibility สิ่งที่อาจเป็นไปได้ -Might -May -Could Deduction -Can’t have ต้องไม่ -Must have ต้อง Offer เสนอ ให้ -Will Obligation ข้อผูกมัด -Must -Must not -Have to…