ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH (WH Question Words)

advertisements

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH (WH Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย "W" "H", WH Question Words

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย WH (WH Question Words)

Who คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คน (Person)
Who’s That? – That’s Nancy.
เขาคือใคร? – นั่นแนนซี่

Where คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่ (Place)
Where do you live? – In Boston.
เขาอาศัยอยู่ที่ไหน? – อยู่ในบอสตัน

Why คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
Why do you sleep early? – Because I’ve got to get up early.
ทำไมเขาหลับเร็ว? – เพราะเขาต้องตื่นแต่เช้า

When คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
When do you go to work? – At 7:00.
คุณไปทำงานเมื่อไหร่? – เวลา 7:00 น.

How คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วิธีการ (Manner)
How do you go to your office? – By Car.
คุณเดินทางไปที่ทำงานด้วยวิธีใด? – โดยรถยนต์

What คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัตถุ ความคิด หรือการกระทำ (Object, idea or action.) 
What do you do? – I am an engineer.
คุณทำงานอะไร? – ผมเป็นวิศวกร

Which คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเลือก (Choice)
Which one do you prefer? – The red one.
คุณจะเลือกอันไหน? – เลือกอันสีแดง

Whose คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)
Whose is This Book? – It’s Alan’s.
ใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้? – อลันเป็นเจ้าของ

advertisements

Whom คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กรรมของการกระทำ หรือผู้ถูกกระทำ (Object of the verb.)
Whom do you meet this afternoon? – I meet the new manager.
ใครมาพบกับคุณตอนบ่าย? – ฉันพบกับผู้จัดการคนใหม่

What Kind คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำอธิบาย (Description)
What kind of music do you like? – I like quiet songs.
ดนตรีแบบไหนที่คุณชื่นชอบ? – ฉันชอบเพลงฟังสบายๆ เบาๆ

What time คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
What time do you usually go to bed? – I go usually go to bed at 9:00 p.m.
ปกติคุณนอนเวลาอะไร? – ปกติฉันนอนเวลา 21:oo น.

How many คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน นับได้ (Quantity (countable))
How many students are there? – There are twenty.
มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่? – มีนักเรียนจำนวน 24 คน

How much คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน ราคา นับไม่ได้ (Amount, price (Uncountable))
How much time have we got? – Ten minutes!
เวลาเท่าไหร่ที่เราจะไป? – 10 นาที!

How long คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะเวลา ช่วงเวลา (Duration, length)
How long do you want to stay in Hilton Hotel, Sir? – I think one week is enough, thanks!
คุณต้องการจะพักที่โรงแรมฮิลคันกี่คืน? – ฉันคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะพอ ขอบคุณ!

How often คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความถี่ (Frequency)
How often do you go to the gym? – Twice a week.
คุณไปยิมบ่อยแค่ไหน? – ฉันไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์

How far คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะทาง (Distance)
How far is your school? – It’s one mile far.
โรงเรียนคุณอยู่ห่างออกไประยะเท่าไหร่? – หนึ่งไมล์

How Old คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อายุ (Age)
How old are you? – I’m 16 y/o
คุณอายุเท่าไหร่? – ฉันอายุ 16 ปี

How Come คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
How come dont’ you visit your mother frequently? – I dont’ know, maybe she lives to Far!
ทำไมคุณไม่มาเยี่ยมแม่บ่อยๆ? – ฉันก็ไม่รู้สิ อาจเพราะแม่อยู่ไกล!

เรียบเรียง: Learningstudio.info