เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

advertisements

เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

คลังความรู้ SciMath

เว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา

เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

www.scimath.org

Easy Science for Kids

แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์, พืช, ร่างกายมนุษย์, โลก, อากาศ, อวกาศ, สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, บุคคลสำคัญ เป็นต้น

เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

advertisements

easyscienceforkids.com

ESA Kids 

เว็บไซต์แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก  จัดทำโดย The European Space Agency (ESA) ให้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล อวกาศ เทคโนโลยี และโลก  ผ่านตัวการ์ตูนอะนิเมชัน

เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

www.esa.int/esaKIDSen/index.html

National Geographic Kids

เว็บไซต์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science Websites for Kids

www.natgeokids.com/nz/