เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Question Words

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Question Words

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Question Words

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Question Words

คำถามเกี่ยวกับ คน -> Who? = ใคร?
ตัวอย่างประโยค
Who is calling? = ใครโทรมา?
Who is will reach the phone first? = ใครถึงโทรศัพท์เป็นคนแรก?

คำถามเกี่ยวกับ ตำแหน่ง สถานที่ -> Where? = ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค
Where should I go? = ฉันควรไปทางไหน?

advertisements

คำถามเกี่ยวกับเวลา -> When? = เมื่อไหร่?
ตัวอย่างประโยค
When can I go on vacation? = ฉันสามารถหยุดพักผ่อนได้เมื่อไหร่?

คำถามเกี่ยวกับ เหตุผลและคำถามที่ต้องการคำอธิบาย  Why? = ทำไม?
ตัวอย่างประโยค
Why are you angry? = คุณโกรธทำไม?

คำถามเกี่ยวกับสิ่งของ -> What? = นั่นอะไร?
ตัวอย่างประโยค
What is making that sound? = เสียงนั่นเกิดจากอะไร?

คำถามเสนอให้เลือก ->Which? = เลือกอะไร?
ตัวอย่างประโยค
Which dish should I choose? = ฉันควรเลือกทานอะไรดี?

คำถามเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบ -> How? = อย่างไร?
ตัวอย่างประโยค
How do I stop the baby from crying? = ฉันจะทำให้ลูกเลิกร้องไห้ได้อย่างไร?

เรียบเรียง Learningstudio.info
ที่มา www.grammar.cl, woodwardenglish.com, vocabulary.cl