ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ Question Words

advertisements

ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ Question Words

ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ Question Words

ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ Question Words

Who? = ใคร?
คำถามเกี่ยวกับคน

Where? = ที่ไหน?
คำถามถามเกี่ยวกับตำแหน่ง สถานที่

When? = เมื่อไหร่?
คำถามเกี่ยวกับเวลา

Why? = ทำไม?
คำถามเกี่ยวกับเหตุผล และคำถามที่ต้องการคำอธิบาย

What? = นั่นอะไร?
คำถามเกี่ยวกับสิ่งของ

Which? = เลือกอะไร?
คำถามเสนอให้เลือก

How? = อย่างไร?
คำถามเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบ

ที่มา www.grammar.cl