สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงหน่วยย่อย Phonemes

advertisements

การตระหนักรับรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย (Phonemic Awareness)
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากเรียนรู้ชื่อตัวอักษรพยัญชนะและสระ A-Z ทั้ง  26 ตัวแล้ว
ขั้นตอนต่อมาคือการเรียนรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes
ซึ่งมีเสียงแตกต่างกันในแต่ละหน่วยเสียงประมาณ 44-46 เสียง
สำหรับผสมเสียง เมื่อผสมเสียงแต่ละหน่วยย่อย จะเกิดเป็นพยางค์และคำที่มีความหมาย
สู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโฟนิกส์ Phonics ในลำดับต่อไป
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ความหมายของคำ และนำไปใช้สื่อสารอย่างถูกต้องและดียิ่งขึ้น

advertisements

วิดีโอสาธิตการออกเสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes

 

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ

ที่มา www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg