คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสรรพนามไม่ระบุเพศหญิงหรือชาย Nonbinary Pronoun

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสรรพนามไม่ระบุเพศหญิงหรือชาย

Who is zie? เขาคือใคร ฮู-อีส-ซี

ZIE เป็นคำศัพท์ใหม่ (New Word – ZIE) 

คำสรรพนามใหม่ในภาษาอังกฤษที่ไม่ระบุว่าเป็นหญิงหรือชาย (new nonbinary pronoun) ไม่ใช่ she หรือ he 

ข้างล่างนี้เป็นชุดคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษที่ควรทราบ Here is a list of gender terminology that recently appears in the English language that you should know

– cisgender (cis) ชายจริงหญิงแท้ บุคคลที่เกิดมาร่างกายและจิตใจตรงกัน 

– intersex, difference of sexual development (DSD) คนเพศกำกวม คนที่มีอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายอยู่ในคนเดียวกัน

– trans, transgender ทรานส์เจนเดอร์ คนข้ามเพศ

– preferred pronoun (to use when referring to someone) สรรพนามที่ตนเลือกใช้

– non-binary, nonbinary ไม่แบ่งเป็นแค่สองเพศ

– bigender คนที่มีสองเพศ

– agender ไม่จำแนกเป็นชายหรือหญิง

– queer เควียร์ ไม่ปิดกั้นทางเพศ

– asexual ไม่ฝักใฝ่ใจทางเพศ

– aromantic ไม่มีความรู้สึกโรแมนติกกับผู้อื่น

– misogynistic, Men Going Their Own Way (MGTOW) ผู้ชายที่เกลียดชังผู้หญิง

– gender identity (gender one wants others to see one as) – อัตลักษณ์ทางเพศ

– gender expression (traits one displays that fall into older gender stereotypes) การแสดงออกทางเพศ

– gender queer คนที่ไม่ปิดกั้นทางเพศ

– gender dysphoria (GD) ความไม่พอใจในเพศตัวเอง

– gender discrimination การแบ่งแยกทางเพศ

– gender-fluid ที่แสดงออกทางเพศเปลี่ยนแปลงไปมา

– gender bias ความลำเอียงทางเพศ

– gender disparity ความไม่เสมอกันทางเพศ

– gender marker เครื่องหมายทางเพศ

– gender non-conforming ที่แสดงออกไม่ตรงกับเพศของตน

– gender-neutral การไม่ระบุเพศ ความเป็นกลางทางเพศ

– transphobia ความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ โรคกลัวกะเทย

– trans woman หญิงข้ามเพศ (ชายที๋เปลี่ยนเป็นหญิง มีประจำเดือนไม่ได้)

– trans man ชายข้ามเพศ (หญิงที่เปลี๋ยนเป็นชาย)

– two-spirit รู้สึกเป็นทั้งหญิงและชาย มีสองจิตวิญญาณ

– zie (subject)/hir (object)/hirself (reflexive) เขา

รวบรวมและแปลโดย ล่ามเอ๋ เบญจวรรณ สถาบันภาษา ไพบูลย์

ที่มา https://www.facebook.com/1403193451/posts/10219747985075784/?d=n