โหลดฟรี เอกสารวิชาการ การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก

advertisements

มะม่วง เป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีความสำคัญของโลก โดยมีประเทศผู้ปลูกมากกว่า 100 ประเทศ

  • ประเทศอินเดียผลิตมากที่สุด ประมาณร้อยละ 50 % ของผลผลิตรวมทั้งโลก รองมาคือ จีน ไทย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก

การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก

advertisements
  • ส่วนประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ เม็กซิโก บราซิล อินเดีย ไทย และฟิลิปปินส์
  • ประเทศผู้นำเข้ามะม่วงสดที่สำคัญ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และจีน
  • ประเทศไทยแม้ว่าจะจัดอยู่ลำดับที่ 3 และ 4 ของโลก แต่ปริมาณการส่งออกน้อย  โดยผลผลิตส่วนใหญ่ 96% ใช้บริโภคภายในประเทศ ส่งออกเพียง 2.3%

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว และพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพให้เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเพิ่มมูลค่าผลิตผล ลดต้นทุนการผลิต และค่าขนส่ง

สำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจปลูกต้นมะม่วงคุณภาพสำหรับส่งออก ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/3tE2BCj

เรียบเรียง: learningstudio.info
ที่มา: https://www.facebook.com/thaidoanews