คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus 2019 (COVID-19)

advertisements

โรคโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ชื่อทางการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยชื่อ COVID-19 ย่อมาจาก “Coronavirus Disease 2019” 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus 2019 (COVID-19)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus 2019 (COVID-19)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus 2019 (COVID-19)
Coronavirus (n.)
UK & US /kəˈrəʊnəvaɪrəs/
(เคอะ’โรเนอะไวเริส)
ไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดอักเสบ พบได้ทั้งสัตว์และคน

Pneumonia (n.)
UK /njuːˈməʊniə/
US /nuːˈməʊniə/
(นู’โมเนีย)
โรคปอดอักเสบ

advertisements

Endemic (adj.)
UK & US /enˈdemɪk/
(เอ็น’เดะมิค)
โรคประจำถิ่น

Pandemic (n.)
UK & US /pænˈdemɪk/
(แพน’เดะมิค)
โรคระบาดขยายทั่วโลก

Sporadic (adj.)
UK & US /spəˈrædɪk/
(สเพอะแรดิค)
โรคระบาดนานๆ เกิดครั้ง

Outbreak (n.)
UK & US /ˈaʊtbreɪk/
(‘เอาทฺเบรค)
การแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็ว

Cluster (n.)
UK /ˈklʌstə(r)/
US /ˈklʌstər/
(‘คลัสเตอะรฺ)
กลุ่มคนหรือสิ่งของ

Transmission (n.)
UK & US /trænzˈmɪʃn/
(แทรนซฺ’มิเชิน)
การแพร่เชื้อ

Lockdown (n.)
UK /ˈlɒkdaʊn/ ‘ล็อคดาวนฺ
US /ˈlɑːkdaʊn/ ‘ลาคดาวนฺ
มาตรการฉุกเฉินป้องกันห้ามออกจากบ้าน

Isolation (n.)
UK & US
/ˌaɪsəˈleɪʃn/
(ˌไอเสอะ’เลเชิน)
ปลีกตัวออกมา แยกตัวออกมา

Quarantine (n.)
UK & US
/ˈkwɒrəntiːn/
(ˈควอเรินทีน)
กักกันโรค

Text & Image learningstudio.info