เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้น Learning English for Beginners

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้น Learning English for Beginners

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้น Learning English for Beginners

Basic American English Course Introduction

Lesson 1: Nice to Meet You

Lesson 1: Nice to Meet You ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 2: How Are You? 

Lesson 2: How Are You? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 3: What Does She Look Like?

Lesson 3: What Does She Look Like? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 4: Where Are You From?

advertisements

Lesson 4: Where Are You From? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 5: Do You Speak English?

Lesson 5: Do You Speak English? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 6: My Family

Lesson 6: My Family ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 7: These are my relatives

Lesson 7: These are my relatives ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 8: What do you do?

Lesson 8: What do you do? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

ที่มา https://www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/298929871148171/
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก ABC 20 ชั่วโมงฟรี www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/