เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners
Lesson 1 : Nice to Meet You

Lesson 1 : Nice to Meet You ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

 

Lesson 2 : How Are You? 

Lesson 2 : How Are You? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 3 : What Does She Look Like?

Lesson 3 : What Does She Look Like? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 4 : Where Are You From?

Lesson 4 : Where Are You From? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Lesson 5 : Do You Speak Engilsh?

บทเรียนอื่นๆ > https://www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/298929871148171/

ที่มา > เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก ABC 20 ชั่วโมงฟรี www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/