เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี เริ่มต้นจาก ABC รวม 20 ชั่วโมง (Learning English for Beginners 1)

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 1 : Nice to Meet You


เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 1 : Nice to Meet You ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

 

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 2 : How Are You? 

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 2 : How Are You? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 3 : What Does She Look Like?

 

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 3 : What Does She Look Like? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 4 : Where Are You From?

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 4 : Where Are You From? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1
Lesson 4 : Where Are You From? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด

Live Video ->เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก ABC 20 ชั่วโมงฟรี
www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/
www.facebook.com/englishwithkaylee/live_videos/?ref=page_internal

Image -> learningstudio.info