คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary)

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary)

 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

advertisements

คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

ความหมาย

Merry Christmas  /ˈmeri krɪsməs/ ‘เมะริ คริสเมิชฺ สุขสันต์วันคริสมาสต์
Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/ ‘แซนเทอะ คลอซฺ ซานตาคลอส
Reindeer UK /ˈreɪndɪə(r)/ ‘เรนเดียรฺ
US /ˈreɪndɪr/ ‘เรนดิรฺ
กวางเรนเดียร์
Bell /bel/ เบลฺ กระดิ่ง ระฆัง
Snowman  /ˈsnoʊmæn/ ‘สโนแมน รูปปั้นหิมะ
Stocking UK /ˈstɒkɪŋ/ ‘สท็อกคิง
US /ˈstɑːkɪŋ/ ‘สทากคิง
ถุงเท้ายาว
Present  /ˈpreznt/ ‘เพรเซ็นทฺ ของขวัญ
Gift /ɡɪft/ กิฟทฺ  ของขวัญ
Christmas tree /ˈkrɪsməs triː/ ‘คริสเมิซ ทรี ต้นคริสต์มาส
Sleigh /sleɪ/ ซเล รถลากบนหิมะ
Christmas card /ˈkrɪsməs kɑːrd/ ‘คริสเมิซ คาร์ด การ์ดคริสต์มาส
Elf /elf/ เอลฟฺ  ภูติ เทวดา
Light  /laɪt/ ไลทฺ ไฟ
Snowflake /ˈsnoʊfleɪk/ ‘สโนเฟลคฺ เกล็ดหิมะ 
Candy cane  /ˈkændi keɪn/ ‘แคนดิ เคน ท๊อฟฟี่ลายทางสีขาวแดง
Holly UK /ˈhɒli/ ‘ฮ็อล ลิ
US /ˈhɑːli/ ‘ฮา ลิ
ต้นฮ็อลลี่มีผลสีแดงเบอร์รี่
Ornament UK /ˈɔːnəmənt/’ออเนอะเมินทฺ
US /ˈɔːrnəmənt/ ‘ออรฺเนอะเมินทฺ
ของประดับตกแต่ง
Gingerbread UK /ˈdʒɪndʒəbred/ ‘จินเจอะเบรด
US /ˈdʒɪndʒərbred/ ‘จินเจิรเบรด
ขนมนิยมทำเป็นของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาส
Wreath /riːθ/ รีซฺ
pl.wreaths /riːðz/ รีดซ 
ดอกไม้ ไม้ประดับเทศกาลคริสต์มาส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

เพลงคริสต์มาสสำหรับเด็ก Christmas Songs for Kids

รวมเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส สำหรับเด็ก Christmas Songs for Kids

เรียบเรียง: www.learningstudio.info