คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary, คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

Santa Claus (ˈsæntə klɔːz/ แซน’-เทอะ คลอซ) = ซานตาคลอส

Reindeer (BrE ˈreɪndɪə(r)/เรน’-เดียรฺ ; NAmE ˈreɪndɪr/เรน’-ดิเออรฺ) = กวางเรนเดียร์

Bell (bel/ เบล) = กระดิ่ง ระฆัง

Snowman (ˈsnoʊmæn/สะ’- โน-แมน) = รูปปั้นหิมะ

Stocking (BrE ˈstɒkɪŋ/สะ’- ทอกฺ-คิง ; NAmE ˈstɑːkɪŋ/ สะ’-ทากฺ-คิน) = ถุงเท้ายาว

Present (ˈpreznt/เพร’-เซ็นทฺ) = ของขวัญ

Gift (ɡɪft/กิฟทฺ) = ของขวัญ

Christmas tree (ˈkrɪsməs triː/คริส’-เมิซ ทรี) = ต้นคริสต์มาส

Sleigh (sleɪ/ซเล) = รถลากบนหิมะ

Christmas card (ˈkrɪsməs kɑːrd/ คริส’-เมิซ คาร์ดฺ) = การ์ดคริสต์มาส

Elf  (elf/เอลฟฺ) = ภูติ เทวดา

Light (laɪt/ไลทฺ) =  ไฟ

***BrE อ่านแบบอังกฤษ, NAmE อ่านแบบอเมริกัน

เรียบเรียง www.learningstudio.info