คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Emotions and Feelings Vocabulary)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Emotions and Feelings Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Emotions and Feelings Vocabulary)

advertisements
 • 饿 (è/เอ้อ) = หิว
 • 忙 (máng/หมัง/หมาง) = ยุ่ง
 • 累 (lèi/เล่ย) = เหนื่อย
 • 困 (kùn/คุ่น) = ง่วง
 • 香 (xiāng/เซียง) = หอม
 • 臭 (chòu/โช่ว) = เหม็น
 • 热 (rè/เร่อ) = ร้อน
 • 冷 (lěng/เหลิ่ง) = หนาว
 • 寂寞 (jìmò/จี้โม่) = เหงา
 • 开心 (kāixīn/คัยซิน) = ดีใจ
 • 心情好 (Xīnqíng hǎo/ซินฉิงห่าว) = อารมณ์ดี
 • 高兴 (Gāoxìng/เกาซิ่ง) = มีความสุข
 • 心情不好 (Xīnqíng bù hǎo/ซินฉิง ปู้ ห่าว) = อารมณ์ไม่ดี
 • 生气 (Shēngqì/เซิงชี่) = โกรธ
 • 伤心 (Shāngxīn/ซางซิน) = เสียใจ
 • 有希望 (Yǒu xīwàng/โหย่ว ซีวั่ง) = มีความหวัง
 • 失望 (Shīwàng/ซือวั่ง) = ผิดหวัง
 • 灰心 (Huīxīn/ฮุยซิน) = ท้อแท้
 • 绝望 (Juéwàng/เจ่ว์ วั่ง) = หมดหวัง
 • 厌烦 (Yànfán/เยี่ยนฝาน) = เบื่อหน่าย
 • 丢脸 (Diūliǎn/ติวเหลี่ยน) = เสียหน้า
 • 担心 (Dānxīn/ตานซิน) = กังวล
 • 放心 (Fàngxīn/ฟ่างซิน) = วางใจ
 • 满意 (Mǎnyì/หม่านอี้) = พอใจ
 • 怕 (Pà/พ่า) = กลัว
 • 吃惊 (Chījīng/ชือจิง) = ตกใจ
 • 信任 (Xìnrèn/ซิ่นเหริ่น) = เชื่อใจ
 • 感动 (Gǎndòng/ก่านต้ง) = ซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Emotions and Feelings Vocabulary)

เรียบเรียง: Learningstudio.info
ภาพประกอบ: Yasmin Dangor on Unsplash