อาเซียน (ASEAN)

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

สร้างอนาคตไทย 2020 พลิกโฉมประเทศอย่างไร? รายละเอียดโครงการต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมไว้ซึ่งมีดังนี้ครับ – รถไฟความเร็วสูง 783,553 ล้านบาท คิดเป็น 39.2% – รถไฟฟ้า 456,662 ล้านบาท คิดเป็น 22.8% – ถนนทางหลวง 241,080 ล้านบาท คิดเป็น 12.1% – ถนนทางหลวงชนบท 34,309 ล้านบาท คิดเป็น 1.7% – สถานีขนส่งสินค้า 14,093 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% – ท่าเรือ 29,581 ล้านบาท คิดเป็น…

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) 1. เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor-NSEC) ประกอบด้วยเส้นทาง 3 เส้นหลัก ได้แก่ 1.1 แนวระเบียงย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทางจากคุนหมิง-ผ่านลาวหรือพม่า-เชียงราย-กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตรแยกเป็น

ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN)

ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN) -สำนักงานเลขาธิการอาเซียน www.asean.org -กรมอาเซียน www.mfa.go.th/asean ประชาคมอาเซียน 1. ประชาคมการเมืองและความมั่งคง (APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) -ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/business/th/home -ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.citsonline.utcc.ac.th/ -TICA สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ http://tica.thaigov.net –ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  (ACMECS: Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล http://www.acmecsthai.org/ -คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามและลาว http://www.sme.go.th/Documents/internationalization/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf -ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th/doc/newsCenter/40778.pdf…

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดทักทาย  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม สวัสดี ซิน จ่าว ขอโทษ ซิน โหลย ราตรีสวัสดิ์ จุ๊บ หงู งอน ลาก่อน ตาม เบียด พบกันใหม่ แฮน กัพ ไล  สบายดีหรือ บั๊ก โก แคว คง  คุณชื่ออะไร เติน อง ลา จี  ฉันรักเธอ อัน เอียว เอ็ม คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดการกิน  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม หิวมาก…