ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN)

advertisements

ข้อมูลความรู้อาเซียน (ASEAN)

-สำนักงานเลขาธิการอาเซียน www.asean.org
-กรมอาเซียน www.mfa.go.th/asean

ประชาคมอาเซียน

1. ประชาคมการเมืองและความมั่งคง (APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

-ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/business/th/home
-ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.citsonline.utcc.ac.th/
-TICA สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ http://tica.thaigov.net
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  (ACMECS: Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล http://www.acmecsthai.org/
-คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามและลาว http://www.sme.go.th/Documents/internationalization/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th/doc/newsCenter/40778.pdf
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  http://th.aectourismthai.com/
-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.opsmoac.go.th
-แผนที่การตลาดอาเซียน สำหรับเอสเอ็มอีไทยหนึ่งในงานวิจัยของสสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://122.155.9.68/talad/index.php

advertisements

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

ประเทศสมาชิก
1.ไทย
2. ฟิลิปปินส์
3. มาเลเซีย
-มาเลย์ ดิกชั่นเนอรี่ www.lexilogos.com/english/malay_dictionary.htm
ภาษามาเลเซีย http://malay.pgoh13.com/
ข้อมูลเกษตรมาเลเซีย http://www.opsmoac.go.th/download/BOFAA/Malaysia%2054.pdf
-สถานทูตมาเลเซีย http://www.thaiembassy.org/kualalumpur/
4. สิงคโปร์
5. อินโดนีเซีย
6. บรูไน
7. เวียดนาม
สถานีวิทยุเวียดนาม http://vovworld.vn/th-TH.vov
8. เมียนมาร์
9.ลาว
10. กัมพูชา
-สอนภาษากัมพูชา www.seasite.niu.edu/khmer/conversation/conv_set.htm

เรียบเรียง: Learningstudio.info

Tagged on: ,