วิดีโองาน ASEAN Museum Forum 2018 ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

advertisements

ASEAN Museum Forum 2018
Museum Media : Connecting Museums, Converging People
ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Part 01
-พิธีเปิด
-กล่าวรายงานการจัดงาน
คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-กล่าวเปิดงาน
คุณราเมศ พรหมเย็น
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-ปาฐกถา เรื่อง “A new net goes fishing: media strategies to connect museums to Maori audiences”
โดย Ms.Puawai Cairns
Head of Matauranga Maori, Maori Collection, Museum of New Zealand, New Zealand

YouTube

Facebook Live

Part 02
-ปาฐกถา เรื่อง “Modern Museums – Challenges in a digital world”
โดย Mr.Hans-Dieter Hahn
Former curator at Jewish Museum, Berlin, Germany

YouTube

Facebook Live

Part 03
-นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Museum Media and Social Engagement and Development (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

YouTube

Facebook Live

Part 04
-นำเสนอผลงานทางวิชาการ
สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นำเสนอเป็นภาษาไทย)

Facebook Live

advertisements

Part 05
-ปาฐกถา เรื่อง “Digital Museum as Museum Media: On NPM’s IT Strategy and its digital dissemination effect”
โดย Mr.Wu Shao-chun
The section Chief of the Department of Education, Exhibition and Information Services, National Palace Museum, Taiwan

Facebook Live

Part 06
-ปาฐกถา เรื่อง “The Modern Zoo and Aquarium: Visitor-centric Practices for All Ages”
โดย Ms.Karen Chin Ai Ying
Assistant Director, Education. Wildlife Reserves Singapore, Singapore

Facebook Live

Part 07
-นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Digital Media in Museums (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

Part 08
-เสวนาโต๊ะกลม
สื่อที่ทำไม่ได้ใช้ สื่อที่ใช้ไม่ได้ทำ (นำเสนอเป็นภาษาไทย)

Part 09
-สรุปการประชุม
โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ที่มา : SAC – Bank of Anthropological Data www.facebook.com/sac.anthropology/
Part 01 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155379471291401/
Part 02 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155379775611401/
Part 03 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155379948061401/
Part 04 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155380082936401/
Part 05 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155382041101401/
Part 06 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155382200456401/
Part 07 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155382436376401/
Part 08 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155382623466401/
Part 09 www.facebook.com/sac.anthropology/videos/10155382744881401/