คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

数字 (shùzì/สู้จื้อ) ตัวเลข
ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบค่ะ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

  • แบบที่ 1 เลขอารบิกสมัยใหม่ เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
  • แบบที่ 2 ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรียกว่า ตัวเขียนเล็ก (小写 xiǎoxiě/เสียวเสี่ย) เช่น

一 (yī/อี) เลขหนึ่ง 1

advertisements

二 (èr/เอ้อร์) เลขสอง 2

三 (sān/ซัน) เลขสาม 3

四 (sì/ซื่อ) เลขสี่ 4

五 (wǔ/อู่) เลขห้า 5

六 (liù/ลิ่ว) เลขหก 6

七 (qī/ชี) เลขเจ็ด 7

八 (bā/ปา) เลขแปด 8

九 (jiǔ/จิ่ว) เลขเก้า 9

十 (shí/สือ) เลขสิบ 10

o (líng/หลิง) เลขศูนย์

  • แบบที่ 3 อักษรจีนเขียนแทนจำนวน ในภาษาจีนจะเรียกตัวเขียนใหญ่ (大写 dàxiě/ต้าเสี่ย) การเขียนแบบนี้นิยมใช้ในงานการบัญชีเพื่อป้องกันการแก้ไขจำนวน เช่น

壹 (yī/อี) เลขหนึ่ง 1

贰 (èr/เอ้อร์) เลขสอง 2

叁 (sān/ซัน) เลขสาม 3

肆 (sì/ซื่อ) เลขสี่ 4

伍 (wǔ/อู่) เลขห้า 5

陆 (liù/ลิ่ว) เลขหก 6 (*อักษรตัวนี้ยังสามารถอ่านออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงคือ lù/ลู่ ที่แปลว่า พื้นดิน)

柒 (qī/ชี) เลขเจ็ด 7

捌 (bā/ปา) เลขแปด 8

玖 (jiǔ/จิ่ว) เลขเก้า 9

拾 (shí/สือ) เลขสิบ 10

零 (ling/หลิง) เลขศูนย์ 0


เรียบเรียง: Learningstudio.info
ที่มา: www.facebook.com/oecschool