เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Who ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ คน หมายถึง “ใคร?”

Who 
Who are we?
Who is at school?
Who is sad?
Who are you?
Who is here?
________

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย What ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ สถานที่ สิ่งของ หมายถึง “อะไร?”

What
What is here?
What is this?
What are these?
What is on your desk?
________

advertisements

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย How ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง “อย่างไร?”

How
How are you?
_______

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Where ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ สถานที่ หมายถึง “ที่ไหน?”

Where
Where is Peter?
Where is she?
Where is your mobile phone?
Where are you from?
Where is your mother?
________

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Why ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง “ทำไม?”

Why
Why are we at school?
Why are they at home?
Why is she sad?
Why is he here?
Why are you happy?
________

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย When ใช้กับคำถามเกี่ยวกับเวลา หมายถึง “เมื่อไหร่?”

When
When is school?
When is it?
When is dinner?

เรื่อง learningstudio.info
ที่มา www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/06/Question_words_mindmap.png