คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Nature Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Nature Vocabulary

advertisements
 • canal /kəˈnæl/
  เคอะˈแนล
  คลอง
 • bridge /brɪdʒ/
  บริจฺ
  สะพาน
 • dam /dæm/
  แดม
  เขื่อน
 • lighthouse /ˈlaɪthaʊs/
  ˈไลทฺฮาวซฺ
  ประภาคาร
 • island /ˈaɪlənd/
  ˈไอเลินดฺ
  เกาะ
 • bay /beɪ/
  เบ
  อ่าว
 • riverbank /ˈrɪvərbæŋk/
  ˈริเวอรฺแบงคฺ
  ฝั่งแม่น้ำ
 • beach /biːtʃ/
  บีทชฺ
  ชายหาด
 • sea /siː/
  ซี
  ทะเล
 • ocean /ˈəʊʃn/
  ˈโอชึน
  มหาสมุทร
 • coast /kəʊst/
  โคซฺทฺ
  ชายฝั่ง
 • ground /ɡraʊnd/
  กราวนฺดฺ
  ผิวดิน, พื้นโลก, พื้น
 • dune /duːn/
  ดูนฺ
  เนินทราย, เนิน
 • desert /ˈdezərt/
  ˈเดะเซิรฺท
  ทะเลทราย
 • cliff /klɪf/
  คลิฟฺ
  หน้าผา
 • park /pɑːrk/
  พารฺคฺ
  สวนสาธารณะ
 • meadow /ˈmedəʊ/
  ˈเมะดาว
  ทุ่งหญ้า
 • jungle /ˈdʒʌŋɡl/
  ˈจังกึลฺ
  ป่า, ดงป่า
 • forest /ˈfɔːrɪst/
  ˈฟอริสฺทฺ
  ป่าไม้
 • glacier /ˈɡleɪʃər/
  ˈเกลฺเชอะรฺ
  ธารน้ำแข็ง
 • land /lænd/
  แลนดฺ
  แผ่นดิน, พื้นดิน
 • hill /hɪl/
  ฮิลฺ
  เนิน
 • field /fiːld/
  ฟีลฺดฺ
  ทุ่งนา
 • grass /ɡræs/
  แกรซฺ
  หญ้า
 • soil /sɔɪl/
  ซอยเอิลฺ
  ดิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Nature Vocabulary

 • seashells /ˈsiːʃel/
  ˈซีเชล
  เปลือกหอย
 • mushroom /ˈmʌʃruːm/
  มัชรูมฺ
  เห็ด
 • pebble /ˈpebl/
  ˈเพบึล
  กรวด
 • rock /rɑːk/ 
  ราค
  หิน
 • stone /stəʊn/
  สโตนฺ
  ก้อนหิน
 • smoke /sməʊk/
  สโมคฺ
  ควัน
 • pond /pɑːnd/
  พานด
  สระน้ำ
 • river /ˈrɪvər/
  ˈริเวอะ
  แม่น้ำ
 • wave /weɪv/
  เวฟฺวฺ
  คลื่น
 • sky /skaɪ/
  สกาย
  ท้องฟ้า
 • water /ˈwɔːtər/
  ˈวอเดอะ
  น้ำ
 • tree /triː/
  ทรี
  ต้นไม้
 • plant /plænt/
  แพลนทฺ
  พืช
 • moss /mɔːs/
  มอสฺ
  พืชตะไคร่น้ำ, มอส
 • flower /ˈflaʊər/
  ˈฟลาวเออะ
  ดอกไม้
 • bush /bʊʃ/
  บุชฺ
  พุ่มไม้
 • sand /sænd/
  แซนดฺ
  ทราย
 • mud /mʌd/
  มัด
  โคลน
 • stars /stɑːr/
  สตารฺ
  ดาว
 • planet /ˈplænɪt/
  ˈแพลนิทฺ
  โลก
 • path /pæθ/
  แพซฺ
  ทางเดิน
 • road /rəʊd/
  โรดฺ
  ถนน
 • tunnel /ˈtʌnl/
  ˈทันเนิล
  อุโมงค์
 • volcano /vɑːlˈkeɪnəʊ/
  วาลˈเคโน
  ภูเขาไฟ
 • cave /keɪv/
  เคฟฺวฺ
  ถ้ำ

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ
ที่มา https://7esl.com/nature-vocabulary/