คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Words for Emotions and Feelings)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Words for Emotions and Feelings)

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Words for Emotions and Feelings)

Photo by Yasmin Dangor on Unsplash

饿 (è/เอ้อ) = หิว
忙 (máng/หมัง) = ยุ่ง
累 (lèi/เล่ย) = เหนื่อย
困 (kùn/คุ่น) = ง่วง
香 (xiāng/เซียง) = หอม
臭 (chòu/โช่ว) = เหม็น
热 (rè/เร่อ) = ร้อน
冷 (lěng/เหลิ่ง) = หนาว
寂寞 (jìmò/จี้โม่) = เหงา
开心 (kāixīn/คัยซิน) = ดีใจ
心情好 (Xīnqíng hǎo/ซินฉิงห่าว) = อารมณ์ดี
高兴 (Gāoxìng/เกาซิ่ง) = มีความสุข
心情不好 (Xīnqíng bù hǎo/ซินฉิง ปู้ ห่าว) = อารมณ์ไม่ดี
生气 (Shēngqì/เซิงชี่) = โกรธ
伤心 (Shāngxīn/ซางซิน) = เสียใจ
有希望 (Yǒu xīwàng/โหย่ว ซีวั่ง) = มีความหวัง
失望 (Shīwàng/ซือวั่ง) = ผิดหวัง
灰心 (Huīxīn/ฮุยซิน) = ท้อแท้
绝望 (Juéwàng/เจ่ว์ วั่ง) = หมดหวัง
厌烦 (Yànfán/เยี่ยนฝาน) = เบื่อหน่าย
丢脸 (Diūliǎn/ติวเหลี่ยน) = เสียหน้า
担心 (Dānxīn/ตานซิน) = กังวล
放心 (Fàngxīn/ฟ่างซิน) = วางใจ
满意 (Mǎnyì/หม่านอี้) = พอใจ
怕 (Pà/พ่า) = กลัว
吃惊 (Chījīng/ชือจิง) = ตกใจ
信任 (Xìnrèn/ซิ่นเหริ่น) = เชื่อใจ
感动 (Gǎndòng/ก่านต้ง) = ซึ้งใจ


เรียบเรียง Learningstudio.info
แหล่งอ้างอิง
https://www.facebook.com/learnchinesebpm/photos/a.333173667478327/392812838181076/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/atchinesestation/photos/pcb.451945342190339/451957268855813/?type=3&theater 
Steven Laoshi สตีเว่นเหล่าซือ สอนภาษาจีนโดยครูคนจีน