คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอารมณ์และความรู้สึก

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดอารมณ์และความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Emotions and Feelings)

advertisements

饿 (è/เอ้อ) = หิว
忙 (máng/หมัง/หมาง) = ยุ่ง
累 (lèi/เล่ย) = เหนื่อย
困 (kùn/คุ่น) = ง่วง
香 (xiāng/เซียง) = หอม
臭 (chòu/โช่ว) = เหม็น
热 (rè/เร่อ) = ร้อน
冷 (lěng/เหลิ่ง) = หนาว
寂寞 (jìmò/จี้โม่) = เหงา
开心 (kāixīn/คัยซิน) = ดีใจ
心情好 (Xīnqíng hǎo/ซินฉิงห่าว) = อารมณ์ดี
高兴 (Gāoxìng/เกาซิ่ง) = มีความสุข
心情不好 (Xīnqíng bù hǎo/ซินฉิง ปู้ ห่าว) = อารมณ์ไม่ดี
生气 (Shēngqì/เซิงชี่) = โกรธ
伤心 (Shāngxīn/ซางซิน) = เสียใจ
有希望 (Yǒu xīwàng/โหย่ว ซีวั่ง) = มีความหวัง
失望 (Shīwàng/ซือวั่ง) = ผิดหวัง
灰心 (Huīxīn/ฮุยซิน) = ท้อแท้
绝望 (Juéwàng/เจ่ว์ วั่ง) = หมดหวัง
厌烦 (Yànfán/เยี่ยนฝาน) = เบื่อหน่าย
丢脸 (Diūliǎn/ติวเหลี่ยน) = เสียหน้า
担心 (Dānxīn/ตานซิน) = กังวล
放心 (Fàngxīn/ฟ่างซิน) = วางใจ
满意 (Mǎnyì/หม่านอี้) = พอใจ
怕 (Pà/พ่า) = กลัว
吃惊 (Chījīng/ชือจิง) = ตกใจ
信任 (Xìnrèn/ซิ่นเหริ่น) = เชื่อใจ
感动 (Gǎndòng/ก่านต้ง) = ซึ้งใจ

เรียบเรียง Learningstudio.info
ภาพประกอบ Yasmin Dangor on Unsplash