เรียนภาษาจีนออนไลน์ ไวยากรณ์จีน กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ ไวยากรณ์จีน กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ ไวยากรณ์จีน กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ ไวยากรณ์จีน กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

สนุกกับไวยากรณ์จีน 
语法 (yǔfǎ) (หวีฝ่า) ไวยากรณ์

กฏการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ 一 (yī/อี)

1. อักษรตัว 一 (yī/อี) เป็นวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่ง ในการนับเลขและการบอกลำดับยังคงอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่ง

1.1 เมื่ออยู่เดี่ยวๆ
เช่น 一 (yī/อี) หนึ่ง

1.2 เมื่อเป็นลำดับที่
เช่น 第一 (dì yī/ตี้ อี) ลำดับที่ 1

1.3 เมื่ออยู่ท้ายประโยค
เช่น 初一 (chū yī/ชู อี) วันที่ 1

2. เมื่อ 一 (yī/อี) วางหน้าพยางค์ที่มีวรรณยุกต์เสียงที่ 1, 2 และ 3 เสียงวรรณยุกต์ 一(yī/อี) จะเปลี่ยนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 4 (yì/อี้)

เช่น
一杯 (yī bēi/อี เปย ) อ่านว่า yì bēi/อี้ เปย (1 แก้ว)

一年 (yī nián/อี เหนียน) อ่านว่า yì nián/อี้ เหนียน (1 ปี)

一起 (yī qǐ/อี ฉี่) อ่านว่า yì qǐ/อี้ ฉี่ (ด้วยกัน)

3. เมื่อ一 (yī/อี) วางหน้าพยางค์ที่มีวรรณยุกต์เสียงที่ 4 เสียงวรรณยุกต์ 一 (yī/อี) จะเปลี่ยนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 2 (yí/อี๋)

เช่น
一次 (yī cì/อี ชื่อ) อ่านว่า yí cì/อี๋ ชื่อ (1 ครั้ง)

一位 (yī wèi/อี เว้ย) อ่านว่า yí wèi/อี๋ เว้ย (1 ท่าน)

4.一 (yī/อี) เมื่อวางอยู่ระหว่างคำกริยาซ้ำกันสองตัว จะออกเสียงเบา
เช่น
看一看 (kàn yi kàn/คั่น อี คั่น) ดูสักครู่
想一想 (xiǎng yi xiǎng/เสี่ยง อี เสี่ยง) คิดสักครู่
找一找 (zhǎo yi zhǎo/เจ่า อี เจ่า) หาสักครู่

ที่มา: www.facebook.com/oecschool/posts/473396612844433

_______
กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 3 ในภาษาจีนค่ะ
三声变调 (sān shēng biàn diào)

1. เสียง 3 อยู่ติดกันสองพยางค์ พยางค์หน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียง 2

3+3  -> 2+3  เช่น
你好 nǐ hǎo/หนี่ ห่าว อ่านออกเสียงเป็น ní hǎo/หนีห่าว = สวัสดี
水果 shuĭguŏ/สุ่ยกั่ว อ่านออกเสียงเป็น shuíguŏ/สุยกั่ว = ผลไม้
洗澡 xǐzǎo/สี่จ่าว อ่านออกเสียงเป็น xízǎo/สีจ่าว = อาบน้ำ
手表 shŏubiăo/โส่วเปี่ยว อ่านออกเสียงเป็น shóubiăo/โสวเปี่ยว = นาฬิกาข้อมือ
海水 hăishuĭ/ไห่สุ่ย อ่านออกเสียงเป็น háishuí/ไหสุ่ย = น้ำทะเล
可以 kěyǐ/เข่ออี่ อ่านออกเสียงเป็น kéyǐ/เขออี่ = สามารถ, ได้, ตกลง
脸鬼 liǎn guǐ/เหลี่ยนกุ่ย อ่านออกเสียงเป็น lián guǐ/เหลียนกุ่ย = หน้าทะเล้น
雨伞 yǔsǎn/หวี่สั่น อ่านออกเสียงเป็น yúsǎn/หวีสั่น = ร่มกันฝน
管理 guǎnlǐ/ก่วนหลี่ อ่านออกเสียงเป็น guánlǐ/ก๋วนหลี่ = การจัดการดูแล
语法 yǔfǎ/หวี่ฝ่า อ่านออกเสียงเป็น yúfǎ/หวีฝ่า = ไวยกรณ์
选举 xuănjŭ/เสวี่ยนจวี่ อ่านออกสียงเป็น xuánjŭ/เสวี๋ยนจวี่ = เลือกตั้ง
老虎 lǎohǔ/เหล่าหู่ อ่านออกเสียงเป็น láohǔ/เหลาหู่ = เสือ

advertisements

2. หากเสียง 3 อยู่ติดกันสามพยางค์ พยางค์ที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มเดียวกัน สองพยางค์แรกจะเปลี่ยนเป็นเสียง 2

3+3+3 -> 2+2+3 เช่น
展览馆 zhǎnlǎn guǎn/จั่นหลั่นก่วน อ่านออกเสียงเป็น zhánlán guǎn/จั๋นหลัน ก่วน = ศูนย์นิทรรศการ
表演者 biǎoyǎn zhě/เปี่ยวเหยี่ยน เจ่อ อ่านออกเสียงเป็น biáoyán zhě/เปี๋ยวเหยี๋ยน เจ่อ = ผู้แสดง
蒙古语 měnggǔ yǔ/เหมิ่งกู่ หวี่ อ่านออกเสียงเป็น méngú yǔ/เหมิงกู๋ หวี่ = ภาษามองโกล
洗脸水 xǐliǎn shuǐ/สี่เหลี่ยน สุ่ย อ่านออกเสียงเป็น xílián shuǐ/สีเหลี๋ยน สุ่ย = น้ำล้างหน้า

3. หากเสียง 3 อยู่ติดกันสามพยางค์ พยางค์ที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มเดียวกัน พยางค์ตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นเสียง 2

3+3+3 -> 3+2+3 เช่น
小拇指 xiǎo mǔzhǐ/เสี่ยว หมู่จื่อ อ่านออกเสียงเป็น xiǎo múzhǐ/เสี่ยว หมูจื่อ = นิ้วก้อย
好老板 hǎo lǎobǎn/ห่าว เหล่าปั่น อ่านออกเสียงเป็น hǎo láobǎn/ห่าว เหลาปั่น = เถ้าแก่ที่ดี
总导演 zǒng dǎoyǎn/จ่ง เต่าเหยี่ยน อ่านออกเสียงเป็น zǒng dáoyǎn/จ่ง เต๋าเหยี่ยน = ผู้กำกับภาพยนตร์

4. หากเสียง 3 อยู่ติดกันสามพยางค์ แต่แยกกลุ่มคำไม่ออก ก็ให้อ่านพยางค์หน้าเป็นเสียงที่ 2

3+3+3 -> 2+2+3 เช่น
我很好 wǒ hěn hǎo/หว่อ เหิน ห่าว อ่านออกเสียงเป็น wó hén hǎo/หวอ เหิน ห่าว = ฉันสบายดี
请你写 qǐng nǐ xiě/ฉิ่ง หนี่ เสี่ย อ่านออกเสียงเป็น qíng ní xiě/ฉิง หนี เสี่ย = เชิญคุณเขียน
我想买 wǒ xiǎng mǎi/หว่อ เสี่ยง ใหม่ อ่านออกเสียงเป็น wó xiáng mǎi/หว๋อ เสียง ใหม่ = ฉันอยากซื้อ
五五五 wǔ wǔ wǔ/อู่ อู่ อู่ อ่านออกเสียงเป็น wú wú wǔ/อู๋ อู๋ อู่ = ห้าห้าห้า
九九九 jiǔ jiǔ jiǔ/จิ่ว จิ่ว จิ่ว อ่านออกเสียงเป็น jiú jiú jiǔ/จิ๋ว จิ๋ว จิ่ว = เก้าเก้าเก้า

* ข้อควรระวัง: กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 3 เปลี่ยนเฉพาะการออกเสียงเท่านั้นนะคะ เวลาเขียนกำกับเสียงวรรณยุกต์ยังคงเขียนเสียงที่ 3 เหมือนเดิมคะ

การเปลี่ยนเสียงของ 不 bù มีหลักให้จำง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

“不” (bù/ปู้) แปลว่า ไม่
เป็นคำที่มีวรรณยุกต์เสียงที่ 4 เมื่ออยู่ตัวเดียวโดดๆ หรือวางอยู่หน้าคำที่มีวรรณยุกต์เสียงที่ 1 2 3 ตัวมันเองจะยังคงออกเสียงเป็นระดับเสียง 4 เหมือนเดิม เฉพาะเมื่อคำที่ตามหลังมาเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 4 เท่านั้นมันจะเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียง 4 เป็นระดับเสียง 2
ตัวอย่างเช่น
不喝 (bù hē/ปู้ เฮอ) ไม่ดื่ม
不来 (bù lái/ปู้ ไหล) ไม่มา
不好 (bù hăo/ปู้ เห่า) ไม่ดี
不坏 (bú huài/ปุ๋ ห้วย) ไม่เสีย
不会 (bú huì/ปุ๋ หุ้ย) ไม่เป็น
不去 (bú qù/ปู่ ชวี่) ไม่ไป
不在 (bú zài/ปู๋ ไจ้) ไม่อยู่
不是 (bú shì/ปู๋ ซื่อ) ไม่ใช่
不做 (bú zuò/ปู๋ จั้ว) ไม่ทำ
—-
*ส่วนการใส่วรรณยุกต์นั้น ตามหลักแล้วต้องใส่เสียงวรรณยุกต์เดิมคะ แต่บางตำราอาจใส่เสียงวรรณยุกต์ที่เปลี่ยนเสียงเพื่อเป็นการเตือนให้ผู้เรียนจดจำและออกเสียงได้ถูกต้องค่ะ

ที่มา: www.facebook.com/oecschool/posts/415735488610546, www.facebook.com/oecschool
เรียบเรียง: Learningstudio.info