เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษ how to speak English for everyday use

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

Continue Reading →

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย “W” “H” (WH Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย “W” “H”, (WH Question Words)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย "W" "H", WH Question Words
Who คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คน (Person)
Who’s That? – That’s Nancy.
เขาคือใคร? – นั่นแนนซี่

Where คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่ (Place)
Where do you live? – In Boston.
เขาอาศัยอยู่ที่ไหน?- อยู่ในบอสตัน

Why คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
Why do you sleep early? – Because I’ve got to get up early.
ทำไมเขาหลับเร็ว? – เพราะเขาต้องตื่นแต่เช้า

When คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
When do you go to work? – At 7:00.
คุณไปทำงานเมื่อไหร่? – เวลา 7:00 น.

How คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วิธีการ (Manner)
How do you go to your office? – By Car.
คุณเดินทางไปที่ทำงานด้วยวิธีใด? – โดยรถยนต์

What คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัตถุ ความคิด หรือการกระทำ (Object, idea or action.) 
What do you do? – I am an engineer.
คุณทำงานอะไร? – ผมเป็นวิศวกร

Which คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเลือก (Choice)
Which one do you prefer? – The red one.
คุณจะเลือกอันไหน? – เลือกอันสีแดง

Whose คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)
Whose is This Book? – It’s Alan’s.
ใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้? – อลันเป็นเจ้าของ

Whom คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กรรมของการกระทำ หรือผู้ถูกกระทำ (Object of the verb.)
Whom do you meet this afternoon? – I meet the new manager.
ใครมาพบกับคุณตอนบ่าย? – ฉันพบกับผู้จัดการคนใหม่

What Kind คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำอธิบาย (Description)
What kind of music do you like? – L like quiet songs.
ดนตรีแบบไหนที่คุณชื่นชอบ? – ฉันชอบเพลงเบาๆ

What time คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา (Time)
What time do you usually go to bed? – I go usually go to.
ปกติคุณนอนเวลาอะไร? – ปกติฉันนอนเวลา 21:oo น.

How many คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน นับได้ (Quantity (countable))
How many students are there? – There are twenty.
มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่? – มีนักเรียนจำนวน 24 คน

How much คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน ราคา นับไม่ได้ (Amonut, price (Uncountable))
How much time have we got? – Ten minutes!
เวลาเท่าไหร่ที่เราจะไป? – 10 นาที

How long คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะเวลา ช่วงเวลา (Duration, length)
How long do you want to stay in Hilton Hotel, Sir? – I think one week is enough, thanks
คุณต้องการจะพักที่โรงแรมฮิลคันกี่คืน? – ฉันคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะพอ ขอบคุณ

How often คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความถี่ (Frequency)
How often do you go to the gym? – Twice a week.
คุณไปยิมบ่อยแค่ไหน? – ฉันไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์

How far คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะทาง (Distance)
How far is your school? – It’s one mile far.
โรงเรียนคุณอยู่ห่างออกไประยะเท่าไหร่? – หนึ่งไมล์

How Old คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อายุ (Age)
How old are you? – I’m 16 y/o
คุณอายุเท่าไหร่? – ฉันอายุ 16 ปี

How Come คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล (Reason)
How come dont’ you visit your mother frequently? – I dont’ know, maybe she lives to Far!
ทำไมคุณไม่มาเยี่ยมแม่บ่อยๆ ? – ฉันก็ไม่รู้สิ อาจเพราะแม่อยู่ไกล

 Learningstudio.info

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Who ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ คน หมายถึง “ใคร?”

Who 
Who are we?
Who is at school?
Who is sad?
Who are you?
Who is here?
________

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย What ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ สถานที่ สิ่งของ หมายถึง “อะไร?”

What
What is here?
What is this?
What are these?
What is on your desk?
________

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย How ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง “อย่างไร?”

How
How are you?
_______

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Where ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ สถานที่ หมายถึง “ที่ไหน?”

Where
Where is Peter?
Where is she?
Where is your mobile phone?
Where is she?
Where are you from?
Where is your mother?
________

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Why ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง “ทำไม?”

Why
Why are we at school?
Why are they at home?
Why is she sad?
Why is here?
Why are you happy?
________

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย When ใช้กับคำถามเกี่ยวกับเวลา หมายถึง “เมื่อไหร่?”

When
When is school?
When is it?
When is dinner?

เรื่อง learningstudio.info
ที่มา www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/06/Question_words_mindmap.png

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ความรู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

conversation
source: www.talkenglish.com/Speaking/Basics/Speaking_Basics_I.aspx

100 บทสนาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เด็กพูด

conver

source: http://ministry-to-children.com/100-conversation-starters

สนทนาภาษาอังกฤษ ดีมาก (Very good) พูดได้หลายแบบ

สนทนาภาษาอังกฤษ ดีมาก (Very good) พูดได้หลายแบบ ดังนี้

หลากหลายรูปแบบพูดภาษาอังกฤษ "ดีมาก" (Very good)
ที่มา www.facebook.com/photo.php?fbid=703972986282512&set=a.384715731541574.98999.384707561542391&type=1&theater