GMS Economic Corridors

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) 1. เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor – NSEC) ประกอบด้วยเส้นทาง 3 เส้นหลักได้แก่ 1.1 แนวระเบียงย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทางจากคุนหมิง – ผ่านลาวหรือพม่า– เชียงราย – กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตรแยกเป็น