Linking Sounds ฝึกพูดภาษาอังกฤษเชื่อมเสียงแบบชาวอเมริกัน

Linking Sounds ฝึกพูดภาษาอังกฤษเชื่อมเสียงแบบชาวอเมริกัน

ชาวอเมริกันมักจะพูดสนทนาภาษาอังกฤษ แบบ Linking Sounds คือ ออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเชื่อมเสียง รวบเสียงคำหลายคำ เพื่อลดเสียงให้น้อยลงกว่าจำนวนคำ การทำความเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Linking Sounds หรือการเชื่อมเสียงภาษาอังกฤษ จะทำให้ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจ และสื่อสารกับคนเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

Continue Reading →

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z

เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ Phonics A-Z

โฟนิกส์ หรือโฟนิคส์ (Phonics) คือการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษ กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการออกเสียง พูด อ่าน  เขียน สะกดคำ เพื่อช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

Continue Reading →