สื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง

advertisements

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ ภายในเว็บไซต์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียน ในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา ในรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งวิดีโอ ภาพ และ อินโฟกราฟิกส์

ซึ่งทั้งอาจารย์และผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง singapore education website

เว็บไซต์ https://www.schoolbag.sg/

วิดีโอมัลติมีเดียสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก

https://www.mtl.moe.edu.sg/xuele/MOE_web/main.html
https://www.mtl.moe.edu.sg/xuele/MOE_web/index.html?app=1A01&lesson=1A

เรื่อง learningstudio.info