อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle) ทฤษฎีฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบล 2013

advertisements

François Englert & Peter Higgs ได้รับรางวัล โนเบล ( Nobel Prize)
สาขาฟิสิกข์ จากการค้นพบ อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle)

advertisements

The New York Times ได้ทำอนิเมชั่นอธิบายเรื่อง อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle) ได้อย่างเรียบ ๆน่าสนใจ
http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/08/science/the-higgs-boson.html?smid=fb-share#/?g=true