ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

สร้างอนาคตไทย 2020 พลิกโฉมประเทศอย่างไร? รายละเอียดโครงการต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมไว้ซึ่งมีดังนี้ครับ – รถไฟความเร็วสูง 783,553 ล้านบาท คิดเป็น 39.2% – รถไฟฟ้า 456,662 ล้านบาท คิดเป็น 22.8% – ถนนทางหลวง 241,080 ล้านบาท คิดเป็น 12.1% – ถนนทางหลวงชนบท 34,309 ล้านบาท คิดเป็น 1.7% – สถานีขนส่งสินค้า 14,093 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% – ท่าเรือ 29,581 ล้านบาท คิดเป็น…

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) 1. เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor – NSEC) ประกอบด้วยเส้นทาง 3 เส้นหลักได้แก่ 1.1 แนวระเบียงย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทางจากคุนหมิง – ผ่านลาวหรือพม่า– เชียงราย – กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตรแยกเป็น

ยุทธศาสตร์ SMEs ไทยสู่อาเซียน

เปิดยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำ SMES ไทยบุกอาเซียน Posted in: การปรับตัวกลยุทธ์ รับAEC   30 พฤษภาคม 2556 ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้ว ที่ประเทศไทยประกาศใช้นโยบายค่าแรง 300 บาท ซึ่งจากการสำรวจSMEsไทยจำนวน 3 ล้านราย ยังเผชิญปัญหาสารพัดด้านไม่หยุดหย่อน ทั้งเรื่องการส่งออกหดตัวที่มีผลจากตลาดหลัก คือ สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤตจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมและSMEsไทย ได้ ประกาศยุทธศาสตร์หลักส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจรให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตและทุกปัจจัยลบผ่านบันได 4 ขั้น ได้แก่ 1. สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งแหล่งข้อมูล แหล่งเงินทุน การให้บริการทดสอบสินค้าแก่ผู้ประกอบการ 2.…