ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2020

สร้างอนาคตไทย 2020 พลิกโฉมประเทศอย่างไร? รายละเอียดโครงการต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมไว้ซึ่งมีดังนี้ครับ – รถไฟความเร็วสูง 783,553 ล้านบาท คิดเป็น 39.2% – รถไฟฟ้า 456,662 ล้านบาท คิดเป็น 22.8% – ถนนทางหลวง 241,080 ล้านบาท คิดเป็น 12.1% – ถนนทางหลวงชนบท 34,309 ล้านบาท คิดเป็น 1.7% – สถานีขนส่งสินค้า 14,093 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% – ท่าเรือ 29,581 ล้านบาท คิดเป็น…

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

เส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) 1. เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor-NSEC) ประกอบด้วยเส้นทาง 3 เส้นหลัก ได้แก่ 1.1 แนวระเบียงย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทางจากคุนหมิง-ผ่านลาวหรือพม่า-เชียงราย-กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตรแยกเป็น