ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย) 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Modal Verbs (คำกริยาช่วย)  Permission ขออนุญาต ยินยอม -Can -May Request ขอร้อง -Could -Would -Will Confirmation ขอคำยืนยัน -Shall Possibility สิ่งที่อาจเป็นไปได้ -Might -May -Could Deduction -Can’t have ต้องไม่ -Must have ต้อง Offer เสนอ ให้ -Will Obligation ข้อผูกมัด -Must -Must not -Have to…