พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary)

ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online

เว็บไซต์ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online สำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน และคำแปลภาษาอังกฤษ ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online 1. Cambridge Dictionaries dictionary.cambridge.org 2. Longman Dictionary www.ldoceonline.com 3. Oxford Dictionary  oxfordlearnersdictionaries.com 4. Longdo Dictionary dict.longdo.com 5. Merriam-webster www.merriam-webster.com