เร่ิมต้นทำธุรกิจ

10 คำถาม ถามตัวเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

10 คำถาม ถามตัวเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ มีผู้สนใจหลายรายต้องการทราบว่า พวกเรามีหลักและวิธีการทำงานอย่างไร ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ Business Model และ Business Strategy คำตอบของเราคือ ในขั้นแรก เราจะเริ่มจากการพูดคุยกับลูกค้าด้วยคำถามเพียง 10 ข้อ จุดประสงค์คือเราต้องการให้ลูกค้าแน่ใจถึงธุรกิจที่เค้ากำลังจะเริ่มต้นว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือไม่เพียงใด ธุรกิจนั้นมีพื้นฐานหรือศักยภาพการแช่งชันแค่ไหนในมุมมองของผู้เป็นเจ้าของ 10 คำถามในขั้นตอนที่ 1 นี้สำคัญมาก สำคัญขนาดชี้เป็นตายให้กับธุรกิจได้เลย เพราะธุรกิจใดๆที่เจ้าของยังไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดนีได้ชัดเจนแล้ว ธุรกิจนั้นจะเหนื่อยมากในการดำเนินกิจการ คำถามทุกข้อของเราจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึง Big Idea ของธุรกิจตนเอง และช่วยค้นหา กลั่นกรองแนวความคิดของธุรกิจให้ตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมได้ รวมถึงจะสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการทำธุรกิจที่ลูกค้ามีอยู่ในใจนั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ อะไรคือแนวทางที่ใช่ หลังจากจบขั้นตอนที่ 1 แล้ว เราจึงนำลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ Business…