เศรษฐศาสตร์ (Economics)

ประเทศไทย 4.0 “Thailand 4.0”

ประเทศไทย 4.0 “Thailand 4.0”

มีหลายท่านถกกันเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประเทศไทย 4.0 ” Thailand 4.0 กับ Industry 4.0” ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ผมขออธิบายสั้นๆ ให้เข้าใจและเห็นเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันของ 2 เรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร? และในขณะเดียวกันก็สอดรับไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร ดังนี้