หนังสือรายชื่อพืชในประเทศไทย Plant in Thailand Book

หนังสือรายชื่อพืชในประเทศไทย Plant in Thailand Book

หนังสือทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย (Plant in Thailand Book) เล่ม 1 โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือรายชื่อพืชในประเทศไทย Plant in Thailand Bookดาวน์โหลด >>
http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/List_of_registered/ChecklistPlantVol1.pdf

ที่มา http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication.html