พุทธศาสนา (Buddhism)

ประวัติพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ

ประวัติพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ

ประวัติพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร ต่อจากนี้ไปจะขอเล่าประวัติของเราโดยย่อ และความเป็นมาที่ได้มาพบ ถํ้าราชคฤห์มหาโพธิสัตว์ ฯ และได้มาบำเพ็ญเพียรภาวนาปลีกวิเวกเป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน